Zona nebezpeeenstva vybuchu plynu

ADHD, èo znamená doslovne z angliètiny, je porucha hyperaktivity pozornosti s nedostatkom pozornosti súborom poruchy pozornosti s hyperaktivitou. To dokazuje, ¾e trpiaci na du¹evnú poruchu posledného druhu uká¾e takmer v¹etku nedostatoènú silu pri navrhovaní kognitívnych úloh a neustále trpí jedným typom energie na ïal¹iu. Akcie nebudú dokonèené a práca, ktorú vykoná zvy¹ok spoloènosti, bude pova¾ovaná za nadmernú. Tento typ du¹evnej poruchy najèastej¹ie zaèína v poèiatoèných ¹tádiách ¾ivota. Napriek pomerne zrejmé a µahké príznaky èasto nie je choroba medzi de»mi rozpoznateµná a jej prejavy sa èítajú ako be¾ná súèas» detského konania. Tak aké sú príznaky ADHD u detí?Predov¹etkým je tu posledná nadmerná excitabilita. Symptómy sa mô¾u objavi» u¾ v ¹kôlke bude pokraèova» aj v spôsobe, akým oni robili: die»a µahko vulkán nevyèerpateµnou energiou, zápas prispôsobi» sa pravidlám hry, nepoèíta na ne príde rad, a to tlaèí agresívnej¹ie vo vz»ahu k ostatným de»om. Ïal¹ia dávka prechodu vytvára problémy pre ogromniejszy úroveò pohodlia vzdelávania - od základnej ¹koly die»a potrebuje v skutoènosti by» dobrým schopnos» sústredi» pozornos», zaèal získa» informácie o osvedèenú úrovni a aby sa aktívne zaoberá na centrálnej tried socializácie. Die»a trpiace ADHD v¹ak ma» problémy, ¾e aj najmen¹í pracovných miest, ktoré chcú pomoc od nich, nerozumejú pokynov uèiteµa, nespåòajú pravidlá zavedené ¹koly. Ni¾¹ie je uvedený zoznam ïal¹ích symptómov charakteristických pre ADHD u detí:

Diet Stars

noèné mory alebo noèné mory,

trvalé vàtanie na stolièke,

neochota vymeni»,

µahko sa nahneva»

nedostatok alebo veµké nepohodlie so zberom.

Samozrejme, nie ka¾dé zlé správanie die»a»a mô¾e by» vysvetlené chorobou. Niekedy je posledný èlovek, trochu iný charakter, niekedy a príli¹ veµa zhovievavosti v ranom vzdelávaní. Pri pozorovaní vy¹¹ie uvedených príznakov ADHD u detí v¹ak bude pozornos» venovaná odborníkovi psychiatra.