Zlep enie efektivnosti prace

Program enova je metódou ERP, ktorá bola navrhnutá pre podniky, ktoré potrebujú zlep¹i» vlastnú prevádzkovú efektivitu.Program prejde do vlastných modulov komplementaèní, tak¾e ka¾dá spoloènos» vyberie niekoµko u¾itoèných funkcií, ktoré rozprávajú o svojej práci. Flexibilita programu vyu¾ije svoje malých, malých firiem sú tie¾ vá¾ny v mnohých oblastiach dostanú na námestí.

Program umo¾òuje zavedenie individuálnych preferencií veµkými pou¾ívateµmi a tie¾ umo¾òuje prispôsobi» prácu ich mobilite. Spolu s priebehom spoloènosti mô¾e by» program enova aktualizovaný na vy¹¹ie a veµa rozvinutých verzií, vïaka èomu je mo¾nos» mäkkého a bezpeèného rozvoja podnikateµa.Enova je mimoriadne kompatibilný systém, vïaka ktorému je dôle¾ité prispôsobi» ho aj vlastnému filmu pôsobiacemu v zahranièí, ako aj in¹titúciám cudzích jazykov v poµskom svete.Názory zákazníkov spoloènosti Enova sú najlep¹ím potvrdením formy a funkènosti programu. Rie¹enie rýchlo odporúèajú viac ako 8 000 poµských podnikateµov. Vïaka tomu je proces kontroly znaèiek a výkonu oveµa jednoduch¹í. Program bude zakúpený pre dohµad nad úlohami na ka¾dom diele.Systém je zodpovedný v troch verziách: mô¾e sa vz»ahova» na jeho vlastnú licenciu po zakúpení produktu, mô¾ete po¾ièa» si cestu do príslu¹ného predplatného alebo si prenaja» plán a infra¹truktúru.Najdôle¾itej¹ou kvalitou efektu je jeho funkènos», mobilita, modularita inteligencie a neustále aktualizácia, vïaka èomu je veµmi jednoduché udr¾iava» tok vecí.V ktorých oblastiach sa najèastej¹ie objednáva program enova? Sú rovnaké v prvom rade pre v¹etkých zamestnancov a mzdy, v¹eobecné úètovníctvo, CRM, obchod, workflow a BI. Program umo¾ní vytvorenie vhodných subsystémov, ako je pracovná plocha zamestnanca, ktorá kontroluje zamestnanos», nábor zamestnancov, záznamy o pracovnom èase, deklarácie, úètovanie v¹etkých cien, aktualizáciu personálnych a mzdových údajov. Vyzdobený program je v základných a ïal¹ích segmentoch, rovnako ako on-line desktopy.S ENOVA pláne mô¾u by» pou¾ité viac v cloude. Vïaka jemu mô¾eme zvý¹i» ¹kálovateµnos» a výkon, vykonáva» lep¹iu komunikáciu so zákazníkom, zní¾i» náklady na IT a¾ o 10 a¾ 20%, príde na nové trhy, prida» druhú polohu a polohu kedykoµvek, a efektívnej¹ie vyu¾ívanie práce na diaµku.