Zdravotnu profylaxiu fyzicku aktivitu alebo telesnu aktivitu

ATEX je právny predpis Európskej únie, ktorý upravuje po¾iadavky na bezpeènos» a ochranu zdravia, ktoré musí spåòa» akýkoµvek výrobok urèený na umiestnenie v blízkosti potenciálne výbu¹nej atmosféry. Najnov¹ia smernica, ktorá nasleduje po zjednotení prác, ktoré sú u¾ ¹tandarmi ATEX 2014/34 / EÚ, zaène fungova» od 20. apríla 2016. V¹etok výrobok bude musie» ma» tieto oznaèenia:

1. oznaèenie CE, 2. identifikaèné èíslo jednotky, ktorá vydala osvedèenie, 3. symbol ochrany pred výbuchom, 4. skupina výbu¹nín, 5. kategória zariadenia, 6. typ ochrany proti výbuchu, 7. podskupina výbuchu, 8. teplotná trieda.V¹etky pokrmy je potrebné stanovi» tak, ¾e keï sa veci neohrozí. Vydávanie osvedèení autorizovanou osobou (napr UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC - Centrum pre výskum a certifikáciu Sp Gliwice .. Sa skladá z po sebe nasledujúcich postupov: 1. ES skú¹ka typu - berie na konci potvrdi», ¾e zariadenie spåòa základné po¾iadavky smernice, zabezpeèenie 2. výrobný kvalita - postup pre schválenie systému kvality umo¾ní CE výrobok CE a vyhlásenie o zhode 3. overením výrobku - skúsenosti riadenie a kontrolu ka¾dého výrobku vyrobeného v súlade so stanovením bodu zásady zabezpeèovania 4. kvalita výrobkov - postup stanovenia pou¾íva systém kvality vrátane výstupnej kontroly a testovania výrobkov, 5. spoluprácu s pracovníkom - postup vykonáva» príslu¹né skú¹ky ka¾dá kópia boli zhotovené výrobcom v bezpeènostnom pláne jej spolupráca s èlovekom uvedenej v osvedèení o preskúmaní ¹tandardy a oèakávania ES stanovené v zásade ext 6 netrhové riadenie výroby - postup na prípravu technickej dokumentácie zariadenia, dokumenty, ktoré majú by» uchovávané po dobu 10 rokov po výrobe posledného 7. prenos technickej dokumentácie notifikovanému orgánu hlavy v mieste skladovania, dokumentácia by mala by» v¹eobecný opis, dizajn, výkresy, schémy, opisy, zoznam noriem výsledky výskumu a výpoèet, vyhlásenie o zhode, výrobné 8.weryfikacja jednotky.