Zaznamy o hotovostnych a bezhotovostnych transakciach

Prevádzkujeme obchod, v ktorom sa obrat zaznamenáva pomocou registraèných pokladníc. Veµmi èasto zákazníci chcú nakupova» v cudzej mene, obvykle v eurách, za zakúpené tovary. Je ïal¹í údaj o finanènej sume v inej mene?

V dohode s èl. 111 ods. 3a bod 1 zákona o DPH, vedenie záznamov pomocou registraèných pokladníc, daòoví poplatníci z DPH sú povinní vytlaèi» daòový doklad alebo faktúru z akéhokoµvek predaja a vyda» tlaèený dokument zákazníkovi.

V § 10 ods. 1 bod 14 nariadenia o technických podmienkach, rovnako ako v § 8 ods. 1 bod 14 nariadenia o pokladniènom registri, ktorý má informácie, ktoré by mali by» doruèené vo fi¹kálnom doklade, musíme nevyhnutne znamena» menu, v ktorej je predaj zaznamenaný, prinajmen¹om pre celkovú vý¹ku hrubého predaja.

Hlavné kritériá a technické podmienky, ktoré musia registraèné registre spåòa», sú zaznamenané v oddiele 2 nariadenia o technických podmienkach.

V podstate § 14 ods. 1 tohto zákona, program predaja by mal zahàòa» Funkcia: umo¾òuje zavedenie daòových poplatníkov premenovanie menu, v ktorej sa zaznamenávajú na predaj, alebo jeho skratku, rovnako ako programovanie zmeny dopredu zavedením okamihy èasu a zmeny; u¹etri» okamihy a doba uchovávania zaèa» vedenie záznamov o predaji v budúcnosti mene vo fi¹kálnej pamäti, a tie¾ potrebuje premena súètu vý¹ky hrubých tr¾ieb za cudzej mene, sa výsledok výpoètu s jedlom priebehu a vybavenie platby, ktoré sa majú pokry» z dôvodu daòovej fi¹kálneho loga s logom dátových jednotiek ; konverzie je potrebné vykona» s presnos»ou nie menej ako ¹es» desatinných miest, a výsledok výpoètu by mala by» zaokrúhlená na dve desatinné miesta.

Na oznaèenie skratky názvov cudzej meny sa pou¾ívajú oznaèenia pou¾ívané národnou bankou Poµska.

Teda v prípade, ¾e daòovník bude predáva» produkty pre spotrebiteµov, ktorí platia hodnotu cudzej meny, to je spravidla musí ma» registraènú pokladòu opatrenú hodnotu, ktorá umo¾ní výmenný kurz konverzie.

Z formulára, ktorý bol reprodukovaný v otázke, mô¾eme vyvodi», ¾e cena za zakúpené polo¾ky je plánovaná na to, aby ¾ila v eurách, keï bude hodnota prípadov uvedená v zlotých. Predpisy, ktoré sa zaoberajú DPH, neupravujú otázku, aký výmenný kurz musíme previes» na zlotinu na eurá.