Vzdelavania vyrobnych pracovnikov

Technická dokumentácia je posledná ¹kála dokumentov, plánov, výkresov alebo technických výpoètov, ktoré obsahujú informácie potrebné na získanie konkrétneho výrobku. & Nbsp; Technická dokumentácia mô¾e by» ¹iroko rozdelená do nasledujúcich tematických èastí:

investiènú dokumentáciu, t. j. údaje potrebné na vykonanie danej investície, \ ttechnologickú dokumentáciu alebo údaje potrebné na vykonanie montá¾e a spracovania, t.projektová dokumentácia, tj návrhy budov alebo ich vlastnosti,vedeckú a technickú dokumentáciu, potom existujú výskumné ¹túdie.

Tento rod je dokumentovaný na dvoch stranách:

matríc alebo výkresov na technických výtlaèkoch, \ tarchívne kópie, prítomný je súbor vo veµkých èitateµných výtlaèkoch.

Preklad technickej dokumentácie neprevzal prekladateµov, ktorí okrem veµkých jazykových zruèností sú tie¾ ¹pecialisti v urèitom odvetví technológií, ktorá presvedèí nielen poctivý preklad jazyka vhodného k cieµu, ale tie¾ zabezpeèi» správnu terminológiu, ktorá chráni príjemca slu¾ieb za prípadné chyby v zmysle, ¾e vedie k správnemu pohµadu na správne a technické dôsledky.

Ak si objednáme preklad technickej dokumentácie, v prvom rade musíme vráti» stanovisko o spôsobilosti prekladateµa. Pravdepodobne nemô¾ete ¾i» osobou, ktorá pozná iba cudzí jazyk. Technický prekladateµ musí by» ¾ena, ktorá má tie¾ veµa vedomostí o danej technickej veci, a preto je prospe¹né, aby ste si s pomocou ¹pecializovaných prekladateµských firiem sami osvojili. Okrem toho by sa malo zabezpeèi», aby technická dokumentácia nebola iba textom, ale aj grafmi, obrázkami a plánmi, a preto by mal dobrý prekladateµ technickej dokumentácie ponúknu» údaje zodpovedajúce grafom na najnov¹í jazyk, aby sa zabezpeèila maximálna èitateµnos» (existuje slu¾ba tzv. stavebný text.

Na záver chcem by» osobou, ktorá nie v¹etky ¾eny, ktoré dobre hovoria jazykom a ktoré vedia preklada», budú dostatoène kvalifikované na technické preklady. Preto je múdre hµada» prekladateµskú spoloènos», ktorá sa ¹pecializuje len na technické preklady, vïaka èomu budeme uznáva» záruku, ¾e dokument, ktorý je pre nás dôle¾itý, bude prelo¾ený do zodpovedného a zodpovedného agenta.