Vyvojovych tadiach spoloenosti

CNC frézovanie je definované ako proces obrábania v poradí, v ktorom sa ¹pecifikované mno¾stvo materiálu premiestòuje z obrobku. Poèas obdobia frézovania sa vyberajú najni¾¹ie materiálové èipy. Odporúèa sa nahradi» stroje, ktoré prechádzajú daným podávaním. Súèasné stroje sa oznaèujú ako frézy. Najèastej¹ie sa mô¾ete stretnú» s klasickými frézami a technikou frézovania na rezaèke.Metóda frézovania cnc je zalo¾ená na poèítaèovej kontrole zariadenia.

Existujú tri základné typy frézovania: súbe¾né, vedúce a èelné.Poèas frézovania èelných plôch je os otáèania rovnobe¾ná s veµkos»ou spracovávanou. Pozdå¾ obvodu kolesa sú rezné zuby, z ktorých ka¾dá pracuje nezávisle. Pri úspe¹nom obrábaní rotaèných plôch sú frézy vyrobené z rovných alebo ¹pirálových zubov.Koncové frézovanie znamená, ¾e fréza je vo vretene. Os otáèania je vybraná kolmo na veµkos», ktorá sa má spracova». Obrábanie sa vykonáva cez èelné okraje rezaèa.V priebehu frézovania ramien sa fréza otáèa pozdå¾ povrchu, ktorý sa má obrába» vertikálne. V prípade o¹etrenia ¹ikmých povrchov by mala by» fréza mierne naklonená. Je tie¾ mo¾né stroj orezáva» predmet na hranách hneï ako má fréza reverzibilné ozubenie.Rôzne frézovacie nástroje sa pou¾ívajú na opis typu produktu, ktorý má by» spracovaný èlovekom. Frézy na èelné sklo rezané boène a dopredu. Kotúèové no¾nice na bokoch. Na základni sú striedavo ¹ikmé zuby, ktoré sa striedajú v drá¾ke. Vïaka tomu je mo¾né odstráni» èipy. U hranatých no¾ov sú rezné hrany nastavené v rôznych uhloch.