Vlasy hviezd

Moja neter má rád hra» s vlasmi, mô¾ete ju neustále zdvihnú», vyèesa» ju a robi» to. Súèasne sa absorbuje to, ¾e chcú v¹etko vyzera» perfektne, doká¾e zlep¹i» pä»krát pradlo, niekedy nosi» vlasy na òom, alebo ich upevni» pomocou klipov. Veµmi oceòuje ¹kolskú produkciu a zameriava sa na ne. Jej posledná tvorba, princezná Joker, bola tie¾ originálna a ja by som rád perfektný úèes a ¹aty. Na zaèiatku si Mama vypµala veµa splietaní s lukom, ktoré boli k nim pripevnené. Po chvíli táto èarodièka povedala nie, nie, nie raz. Budem vyzerat hezky v zámkach .... a zaèalo. Taktie¾ ich vykonáva pol hodina riadenia. Vyzerala krásne ako len kráµovná. Iba vtedy, keï sa to stalo s rozmaznanými dievèatami, si to znova rýchlo zmenila. Nepridáva sa do súèasnosti, ¾e od zaèiatku predstavenia uplynulo takmer dve hodiny. Neoèakávane ... úplne zmenila víziu, zatiaµ èo vo svojom prejave to bolo skoro ako "Nieeee, nemám rád, nepamätám sa na princeznú, akú èas» jej podriadeného". Opýtala sa nového úèesu, usporiadala si vlasy do bytostí plného koka. Na¹»astie, práve tak, ako vytvorila predtým, sme u¾ praktizovali strihanie vlasov, tak¾e posledný úplne ¹iel veµmi rýchlo. Jej matka bola navy¹e dodatoène postavená za niekoµko minút.

https://neoproduct.eu/sk/mulberry-s-secret-jedinecne-serum-na-odfarbenie-a-zlepsenie-stavu-koze/

Èo odporúèate vlasy?