Vlasy dlhe

Môj bratranec miluje hra» s vlasmi, mô¾ete ju hádza» celé hodiny a tie¾ ju èisti». Zároveò je naozaj absorbovaná, ¾e ak chcem, aby to vyzeralo dokonale, mô¾em vylep¹i» jeden prámik ¹es»krát, polo¾i» na ne v¹etky vlasové doplnky, alebo ich pripevni» klipmi. Najviac drahá ¹kola ukazuje a zhroma¾ïuje k nim. Jej nové stvorenie Kráµovnej stra¹idla je v¹ak originálne a vy¾aduje si dokonalý úèes a obleèenie. Na zaèiatku Mama vyprskla niekoµko prameòov so stuhami, ktoré k nim boli pripojené. Po chvíli táto nádherná mláde¾ povedala nie, nie, e¹te raz. Vlastne sa budem pozera» do kuèeravých vlasov .... tak to zaèalo. ©tyridsa»pä» minút riadenia a ich riadenia. Vyzerala aristokraticky ako dôle¾itá kráµovná. A ako sa to stane s aristokratmi, èoskoro rýchlo zmenila názor. Nepridávam do súèasnosti, ¾e od zaèiatku prípravy na výstavu uplynuli takmer dve hodiny. Neoèakávane ... úplne zmenil koncept, zatiaµ èo vo svojom prejave to bolo dlho veµa ako "nieeee, ja naozaj nechcem, v ktorom si nepamätám aristokratov, èo je veµa jej otrokyòa dievèa". Po¾adovala nový úèes, naskladané vlasy v perspektíve naplnenej koky. Preto¾e, ako u¾ bolo povedané vy¹¹ie, teraz máme prax v tvarovaní vlasov, tak¾e posledná bola zároveò veµmi rýchla. Jej matka, na druhej strane, bola pripravená za dvadsa» minút.

Najlep¹ie úèesy pre dievèatá