Vlasy bob

Môj bratranec sa rád baví s vlasmi, stále ju mô¾ete zdvihnú» a vyèisti» ju. To je v skutoènosti zapojená do toho, ¾e s cieµom získa» v¹etko vyzeralo dokonale prívodný kábel je mo¾né polo¾i» ¹es»krát, zaka¾dým, keï sa zavádza bez vlasov luky, alebo nie je zapojený kolíky. Najviac má rád ¹kolské predstavenia a robí ich. Jej nedávna tvorba bola tie¾ originálna a potrebovala dokonalý úèes a obleèenie. Po prvé, Mama vypµala veµa svojich copánok s lukom. Neskôr táto krásna dievèina povedala nie, nie, a e¹te raz nie. Áno, urobím to v riadených vlasoch ... to zaèalo. Èas filmu a jeho vystúpenie. Vyzerala krásne ako dobrá princezná. Iba vtedy, keï je rovnaká s rozmaznanými dievèatami, veµmi rýchlo zmenila myseµ. Nemusíte sa bá», ¾e na zaèiatku tvorby predstavenia pre¹lo menej ako dve hodiny. Prekvapivo .... úplne zmenil víziu a jej ¹týl sa deje skoro rovnako "noooo, nemám rád, nemám niè kráµovná na svojom high-otrok spomenú»". Vy¾iadala si nový úèes, prilepila si vlasy ako voµná koka. V skutoènosti, ako sme u¾ skôr vytvorili teraz zruèný pri zariaïovaní jej vlasy, a preto, ¾e sme úplne i¹lo veµmi hladko. Jej matka bola na jednej strane pripravená aj z ïal¹ích dvadsiatich.

Skontrolujte, kde kúpi» vlasy