Veukoobchodnik s masom v bydgoszcz

V jednom z krakovských veµkoobchodníkov s mäsom, tzv osvie¾ujúce mäso, tj fal¹ovanie dátumov vhodnosti na stravovanie a namoèenie tela vo vode. Nekoneèné praktiky odhalili novinárom µudia veµkoobchodníkov v Krakove, ktorí dali ¹títky, ¾e polo¾ky na zastaralých baleniach boli nahradené novými tak, aby spoloènos» mohla predáva» nefunkèné výrobky za ka¾dú cenu. Tento proces fal¹ovania bol pravdepodobne len zjavným tajomstvom a dokonca aj ¹éfovia to vedeli, èo prehliadalo neetické aktivity v domácom mäsovom dome.

Bohu¾iaµ, strach je, ¾e tieto kroky sú be¾né v mnohých veµkoobchodníkov mäsa, ktorý hovorí, záujemcovia tie¾ pripoji» väè¹iu pozornos» pri nákupe produktov ¾ivoèí¹neho pôvodu. Zaèiatok týchto odporných praktík je tú¾ba po zisku, ale dôsledky tohto správania rýchlo nesú spotrebitelia, ktorí sa slobodne rozhodnú vyu¾i» tomto re»azci príèiny a následku. Bohu¾iaµ, v tomto vysoko skladu mäsa, ku ktorému do¹lo na hlavné nedostatky hygienické povahy. No, èas» rastliny predávané potraviny umiestnené v miestach, ktoré nespåòajú ¾iadne hygienické ¹tandardy, kde aj hem¾í baktériami a choroby spôsobujú baktérie.

Takéto chyby sú be¾ne akceptované neèestnými veµkoobchodníkmi, preto¾e podnikatelia chcú predov¹etkým zosta» na trhu bez ohµadu na zdravie µudí, ktorí jedia svoje remeselné výrobky. Majitelia krakowského mäsového skladu popierajú ¹kandalózne správy, v ktorých tvrdí, ¾e existuje rovnaká zbohatlivá pomsta nespokojných alebo prepustených pracovníkov. Tak ako v súèasných situáciách je »a¾ké jednoznaène poveda», ktorá èas» konfliktu hovorí pravdu. Sanepid mal záujem vy¹etri» túto kontroverznú vec, ale len v prípade, ¾e odporúèame zvý¹i» opatrnos» pri nákupe mäsových výrobkov.