Vetranie a klimatizacia

Ling Fluent Ling Fluent Efektívna metóda učenia cudzích jazykov

Nesprávna in¹talácia odstraòovania prachu a centrálneho vysávania spôsobuje veµké riziko výbuchu. Preto musí by» ka¾dá in¹talácia vykonaná spolu so súèasnými normami uvedenými v smernici ATEX, takzvanou in¹taláciou "atex".

Identifikácia a hodnotenie rizika výbuchuAby sme si vybrali úèinné formy ochrany zariadenia pred zaèiatkom, musíme identifikova» a posúdi» aj tie najcitlivej¹ie body. V tomto zmysle uskutoèòujeme tzv hodnotenie rizika výbuchu v èase vykonania. Táto skutoènos» je èasom pre podnik prebudenia súboru v¹etkých odporúèaní. Po ich úprave sa pre aplikáciu pripraví koneèné hodnotenie rizika výbuchu alebo dokument ochrany proti výbuchu.

Minimalizácia rizika výbuchuV pláne na zní¾enie rizika výbuchu sa pri vybudovaných in¹taláciách pou¾ívajú také rie¹enia ako: antistatické alebo vodivé kazety na filtráciu, elektrické a neelektrické zariadenia s ATEX certifikátom, vybavené riadiace a meracie zariadenia a uzemnenie.

Minimalizácia úèinkov výbuchuPrirodzene, nie je mo¾né eliminova» riziko výbuchu na jednotlivých koncoch. Preto spolu s po¾iadavkami obidvoch smerníc ATEX sa v zariadeniach pou¾íva ochrana proti výbuchu.

Dodávky na odstránenie prachu a centrálne vysávanie sú vytvorené v systéme na kµúè. Znamená to, ¾e ¹pecialisti preberajú plnú zodpovednos» za komplexnú realizáciu ka¾dého investièného obdobia - od návrhu, cez výrobu v¹etkých komponentov systému a¾ po montá¾ a uvedenie do prevádzky novoin¹talovaného zariadenia.

Úspora prostredníctvom optimalizácieZvlá¹tny dôraz bol kladený na optimalizáciu filtraèných zariadení z hµadiska energetickej úèinnosti a okrem toho úèinnos» odstraòovania prachu. Tieto úpravy priná¹ajú po¾adovaný finanèný výsledok a predov¹etkým prispievajú k ochrane prírodného prostredia ná¹ho sveta.

Efektívne a napriek tomu veµmi efektívneFiltraèný materiál má najväè¹í prvok úèinného a rovnakého prírodného prvku systému zberu prachu a centrálneho vysávania. Správne zvolené, zabezpeèuje vysokú èistotu odvzdu¹neného vzduchu bez ohµadu na pracovné podmienky. To je dôvod, preèo to in¾inieri vyberajú za investíciu v¾dy.