Vedecky vysledok

Mini-Market Insoft je preto pokladník vytvorený pre firmy, ktoré sú spravované z centrálnej kancelárie siete. V¹etky aktivity zamestnancov v supermarketoch sú zamerané na zákaznícky servis a predaj a ïal¹ie akcie sú automatizované a obmedzené. Softvér pre obchody PC-Market Insoft v baze a mini-trhu Insoft v supermarketoch sú rie¹enia, ktoré sa spomínajú v servise siete vlastných obchodov alebo v implementácii fran¹ízy. V takomto systéme plní softvér PC-Market úlohu bodu relevantného pre rie¹enie Mini-Market.

https://neoproduct.eu/sk/detoxic-extremne-ucinna-cistiaca-schopnost-proti-parazitom/Detoxic Extrémne účinná čistiaca schopnosť proti parazitom

Vïaka tomuto formuláru máme mo¾nos» automaticky èerpa» od µudí komponenty a funkènos» softvéru PC-Market. Centrálna kancelária siete mô¾e dohliada» na prácu ka¾dého obchodu, vykonáva» analýzy a to, èo sa v òom deje, prijíma» rozhodnutia týkajúce sa prekládky obchodu s tovarom, riadením sortimentu a cenami.

Èo znamená systém Mini-Market Insoft?Panel systému Mini-Market Insoft mô¾e ¾i» na dotykových zariadeniach. Produkty mô¾u by» popísané a mô¾u sa venova» ich parametrom, mô¾ete im priradi» fotografie.

Vïaka zadávaniu dodávok do rád a kontrole správnosti dodávok v sklade pri zachovaní kolektorov u¹etríte veµa èasu.

Podpora vernostných systémov zalo¾ených na zµavách a cieµoch. Pravidlá sú nastavené centrálne a èítanie kariet automaticky schvaµuje pravidlá zliav na základe zmlúv.

Systém vám umo¾òuje zobrazi» stav èlánkov v reálnom èase, tak¾e mô¾ete rýchlo rozhodnú» o ïal¹om doruèení alebo prevode tovaru medzi obchodmi.

Program InSoft Mini-Market podporuje verzie v silných jazykoch, ktoré umo¾òujú zavedenie jednoduchého systému pre v¹etky obchodné re»azce bez ohµadu na to, kde sa nachádzajú.

Mini-Market Insoft hlási po celú dobu, vrátane aké záujmy sa predávajú, koµko peòazí sa nachádza v menách v ktoromkoµvek obchode, akú mieru získali z predaného tovaru.