Vakuove balenie

Vákuové balenie poskytuje veµkú výhodu oproti tradièným obalom a skladovacím formám. Výrobky dodávané do súèasného stavu udr¾ujú dlh¹í pobyt v èerstvom stave a µah¹ie sa prepravujú na dlh¹ie vzdialenosti.

Pracujú na princípe nasávania vzduchu z fóliového balenia, ktoré je zároveò zvárané a tesne uzavreté.Prvou èas»ou ka¾dého dokonca základného baliaceho stroja je èerpadlo s nasávaním vzduchu a tesniaca tyè.Rozli¹ujeme dva typy baliacich strojov:- komorový baliaci stroj, kde je v¹etok úèinok v obale uvedený v miestnosti ¹peciálnej komory.Vzduch je vysávaný z vnútra komory. Existuje veµmi vyhµadávaná forma. Po skonèení procesu sa komora obvykle sama vytvára automaticky. Tento prístroj umo¾òuje dlhodobú opakovateµnos» a úèinnos» pri výbere dôle¾itých parametrov a odolnosti proti zváraniu.Veµkosti zariadení sa pohybujú od malých a umo¾òujú veµmi vysokú obalovú kapacitu jedného výrobku a vy¾adujú ¹peciálne kolesá, ktoré pomáhajú pri premiestòovaní zariadenia.- pásový baliaci stroj - je charakterizovaný externým sacím typom.Je v¾dy malý. Výrobky sa uvoµòujú mimo zariadenia a iba koniec vrecka sa prelo¾í do postupu. Extrakcia preto prebieha mimo komory. Pre tento typ zariadenia je potrebný ¹peciálny typ vreciek na zrýchlenie celého procesu balenia vo vákuu.

Otázkou je, aký typ by ste si mali vybra»?Pásový balík zabezpeèuje lep¹iu mobilitu. Je tie¾ urèite lacnej¹ia ako komorová komora. Pásový baliaci stroj umo¾òuje spracovanie výrobkov s neobvyklými podmienkami a rozmermi.Za baliaci stroj komory a ni¾¹ie náklady na spotrebný materiál, hlavne vrecia. Opakovateµnos» obalového procesu a kombinovaná s týmto zrejmej¹ím mno¾stvom baleného tovaru za deò.Pre amatérske aplikácie alebo v krátkej gastronómii staèí malý baliaci stroj bezkomorowa.Pri komerèných aplikáciách v kompletných skladoch alebo výrobných domoch je lep¹ou voµbou výber komorového baliaceho stroja.To urýchµuje baliaci mechanizmus av dlhodobej¹om horizonte u¹etrí náklady na vrecia.Na vlastnom trhu existuje veµa výrobcov baliacich strojov.Tepro je spoloènos», ktorá vyrába vákuové baliace stroje, ktoré existujú na námestí u¾ 50 rokov!