Uzemnenie domu

Úlohou elektrostatického uzemnenia je znížiť riziko výbuchu horľavých látok, vplyv elektrostatického rozptýlenia iskier. Je široko prispôsobený v oddelení prepravy a spracovania horľavých plynov, práškov a kvapalín.

Elektrostatické uzemnenie sa môže líšiť vo forme. Najtichšie a najmenej komplikované modely stavajú z uzemňovacej svorky aj z kábla. Najmodernejšie a technologicky vyspelé sú stavom riadené monitorovanie stavu uzemnenia, vďaka ktorému je možné výrobok správne vydávať alebo prepravovať, keď je uzemnenie riadne pripojené.

Elektrostatické uzemnenie sa najčastejšie používa pri nakladaní alebo vykladaní železničných cisterien, cestných cisterien, sudov, tzv. big-bagy alebo prvky procesných zariadení.

V dôsledku plnenia alebo vyprázdňovania nádrží s novým obsahom (napr. Nádrže s práškami, granulátmi, kvapalinami sa môžu vytvárať nebezpečné elektrostatické náboje. Zdrojom ich vzniku môže byť výnimočné miešanie, čerpanie alebo striekanie horľavých látok. Elektrické náboje vznikajú kontaktom alebo prenosom jednotlivých častíc. Množstvo elektrického náboja bude obmedzené na elektrostatické vlastnosti povrchov, ktoré prichádzajú do vzájomného kontaktu. V dôsledku vášho a vášho náhleho spojenia k zemi alebo nezaťaženému cieľu môže byť vytvorený krátky prúdový impulz, ktorý bude pociťovaný v iskre.Nedostatok pozornosti na výboj iskry môže zapáliť zmes alkoholov a vzduchu, čo znamená výbuch alebo veľkú explóziu. Elektrostatické uzemnenie eliminuje nebezpečenstvo výbuchu v dôsledku riadeného vypúšťania elektrostatických nábojov.