Uetovnicke slu by pre jednu osobu

Enova Software Trade Book je venovaná komplexným finanèným a úètovným slu¾bám spoloènosti v rámci evidencie dokumentov, rezervácie týchto materiálov a vykonávania vyhlásení, ako aj aktuálnych a pravidelných správ.

Dôle¾itá práca pre modul enova Obchodný pokladník je: úètovný denník, register DPH pri kúpe a predaji, evidencia dokladov - KP, KW, Lp, ZSO.Program má celý rad dokumentov, ktoré súvisia s vysporiadaním s klientmi, ako sú: úrokové poplatky za oneskorenú platbu v cene, pripomenutie platby, potvrdenie zostatku, prevody, dokonca aj elektronické. Softvér enova bol vytvorený ¹pecialistami.

vyhlásenieNa základe dokumentov a vyhlá¹ok pou¾itých pre program sa automaticky vytvárajú a vydávajú vyhlásenia o rozpoètoch a vyhlásenie o DPH-7. Systém definovaných filtrov vám umo¾òuje ma» v rámci tvorby fotografií a nákupu vedomostí, ktoré sú vhodné pre príjemcu, kedykoµvek v priebehu úètovného roka obrovské mo¾nosti. Úètovníctvo v tele enova objavuje novú generáciu softvéru pre celkové úètovníctvo fungujúce na pozadí Windows. Vïaka aplikovaným rie¹eniam je program vysoko flexibilný - teda schopnos» samostatne spracova» a prispôsobi» parametre programu poµským potrebám.

funkcieOkrem funkcií, ktoré sú zalo¾ené na v¹eobecných úètovných princípoch, má program veµké mno¾stvo funkcií, ktoré súvisia s automatizáciou zaznamenávania v¹etkých dokumentov, opätovného vytlaèenia dokumentov, ktoré sa opakujú, alebo tých ekonomických operácií. Program bol vypracovaný s názorom na spoloènosti, ktoré vedú úètovníctvo na základe úètovnej osnovy. Konfigurácia systému zaruèuje, ¾e je rados» ma» rôzne návrhy operátorov. Bola vykonaná s vedomím úètovníkov, ktorí vy¾adujú pou¾ívanie ergonomických nástrojov IT, ktoré ich merajú na uµahèenie ich ka¾dodennej práce, uzavretia mesiaca alebo finanèného roka.

Záznamy textovJe v poriadku skontrolova» dokumenty akéhokoµvek typu, ktoré sú predmetom uverejnenia na úète úètu. Dokumenty sú odporúèané pre obe faktúry DPH, kedy sú k dispozícii aj druhé materiály, ako sú: náklady, mzdy, odpisy, externé osvojenie, atï.