Ueinky zdravej vy ivy

Sme v poriadku, keï sa deò drasticky skráti, èas sa nebezpeène rozbehne, kým si neukladáme základné veci. Èasto sa mení na poslednú známu dennú diétu.

Príprava zdravých jedál v byteV zaneprázdnení zabúdame na jedenie nieèoho hodnotného, èasto konèí v rýchlom jedle na panstve, ktoré z hµadiska vý¾ivy zanecháva veµa na ¾elaní. Na¹»astie existujú chytré rie¹enia, ktoré dokonale zefektívnia proces vytvárania potravín v závode. Nápoje z týchto nástrojov je elektrický rezaè zeleniny. Ako u¾ len názov napovedá, je pou¾ívaný pre malé rezanie zeleniny, bez nutnosti spolieha» sa na tradièné strúhadlo. V¹etci vieme, ako únavná mrkva mô¾e by» únavná. Nebudeme to schopní urobi» bez toho, aby sme to hµadali aj v najprísnej¹om prostredí. Elektrický rezaè zeleniny je zariadenie, ktoré za zlomok sekundy zmení na¹u zeleninu na tyèinky, plátky a dokonca ich rozomelie na du¾inu. To v¹etko skonèí nielen rýchlo, ale aj starostlivos»ou o zbieranie zvy¹kov po celej kuchyni. Va¹a posteµ bude len oplachova» niekoµko polo¾iek pod teèúcou vodou.

Aký by mal by» elektrický drviè na zeleninu?Mala by by» primeraná veµkos». Prístroj by mal ma» podobný výkon a tie¾ niekoµko typov mrie¾ok, ktoré mô¾eme podµa potreby µahko vymeni». Èepele vo výmennom tartare by mali by» vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, umo¾nia hygienické a tie¾ ¾ivotnos» predmetu. Mô¾eme a venova» pozornos» tomu, èi stroj pracuje ticho, a navy¹e, èi je rýchlo umytý. Prvky nie ka¾dý krájaè budú vhodné na umývanie v umývaèke riadu, stojí za to po¾iada» o radu v návode. Elektrický krájaè zeleniny v ¾murknutí oka nám pomô¾e vykúzli» lahodné ¹aláty, ¹aláty a navy¹e ro¹t zemiaky na palacinky. Zdravé, vý¾ivné jedlá u¾ nebudú mimo dosahu.