Softver pre servisne spoloenosti

Dne¹ný obchodný softvér vy¾aduje právnu verziu operaèného systému z riadku Windows a ekonomický, primerane výkonný poèítaè. Ani verzie, ktoré nevy¾adujú in¹taláciu do cloudu a prechádzky v okne prehliadaèa, nebudú uspokojené s 512 MB operaènej pamäte.

V prípadoch, keï mana¾ér nechce by» otrokom nepretr¾itej aktualizácie elektronických zariadení, náv¹teva klasického programu cdn s pomocou. Ako mo¾no, ¾e zlotý na námestí funguje pod DOSovým systémom, neznamená to, ¾e jeho údaje skonèili pred 30 rokmi. Aplikácia je kombinovaná s tromi základnými prvkami: skladovou fakturáciou, ktorá zvládne aj veµký sklad, µudské zdroje, podporu politiky dobrého riadenia kapitálu a èasové a finanèné a úètovné záznamy, obsluhujúce ka¾dú úètovnú situáciu. Pracuje bez problémov s èítaèkami èiarových kódov, registraènými pokladnicami a fi¹kálnymi tlaèiaròami, tlaèovými dokladmi a fakturaènými zariadeniami SET. S jeho pomocou mô¾ete rozpráva» µubovoµný poèet èasopisov a poèíta» prácu na základe konkrétnych receptov. Systém umo¾òuje vystavova», zúètova» a rezervova» zálohové faktúry. So zreteµom na klasický program cdn mô¾ete pre ka¾dého klienta pou¾i» rôzne diskontné schémy a cenníky individuálne tak, aby pripravené dokumenty obsahovali správne ceny.Softvér zaznamenáva objednávky od príjemcov a dokonca umo¾òuje automatickú rezerváciu tovaru, èo je veµmi u¾itoèné pre rýchlo sa pohybujúci sklad. Pre pou¾itie vratných kontajnerov mô¾ete pre svoje slu¾by poèíta» s plateným balením. Aplikácia pracuje s rôznymi tlaèiaròami, kde je mo¾né tlaèi» ¹títky a èiarové kódy.Program má 45 000 pou¾ívateµov v celom Poµsku. Ak sa z akýchkoµvek dôvodov ukázalo, ¾e jeho údaje sú nedostatoèné, distribútor COMARCH predpokladá aktualizáciu rôznych softvérových mo¾ností s vyu¾itím a¾ 40% zliav. Samotný proces je pre klienta takmer nepostrehnuteµný a v¹etko konèí pomocou Comarch Assist.