Smernica europskej unie o bylinnej medicine

HerbasnorexHerbasnorex. účinným prostriedkom chrápania

Smernica ATEX je obvyklým názvom smernice Európskej únie, ktorá zjednotila ustanovenia o po¾iadavkách, ktoré musia by» vytvorené pre ziskový tovar v oblasti potenciálne výbu¹ných atmosfér. Pomáha to výrazne pohybu tovaru medzi v¹etkými èlenskými ¹tátmi, preto¾e, ako viete, voµný pohyb tovaru je rovnaký ako základný predpoklad Európskeho spoloèenstva.

V Poµsku bol ATEX opísaný v nariadení ministra o my¹lienke minimálnych po¾iadaviek na zariadenia a ochranné systémy pre pozemné údaje v potenciálne výbu¹nom prostredí, ako aj o dokumentových a reklamných derivátoch (smernica ATEX 94/9 / ES.Po¾adované úrovne bezpeènosti boli v zásade ¹pecifikované v podrobnom re¾ime a metódach, ktoré musí výrobok vykonáva» v závislosti od miesta, kde bude prijatý. V¾dy by ste mali ma» na pamäti, ¾e okrem po¾iadaviek smernice ATEX musí ka¾dý výrobok spåòa» aj pokyny vyplývajúce z nových dôle¾itých aktov týkajúcich sa daného sortimentu a prevzia» po¾adované certifikáty.Hlavným prostredím, v ktorom sa pravidlo uplatòuje, sú bane, najmä podzemné, vystavené vzniku metánu a / alebo uhoµného prachu. Ïal¹ie zraniteµné zóny zahàòajú chemické závody, elektrárne, cementárne, závody na spracovanie dreva a umelé telá. Klasifikácia priestoru ako nebezpeèia výbuchu je urèená prítomnos»ou výbu¹ných koncentrácií vo vzduchu a frekvenciou ich výskytu. Produkt, ktorý nedostane certifikát, by mal by» u¾ stiahnutý z odvetvia. To funguje v prvom rade s bezpeènos»ou operátorov a zni¾ovaním strát spojených s nebezpeènými udalos»ami. Vïaka vhodnej kon¹trukcii v¹etkých kon¹trukcií a príslu¹enstva mô¾ete minimalizova» riziko výbuchu na pracovisku prakticky niè.Certifikaènými orgánmi pre tovar v Poµsku sú: UDT-CERT, ITG KOMAG, Ústredný banský ústav, Experimentálna baòa „Barbara“ Miko³ów a OBAC - Centrum pre certifikáciu certifikácie a certifikáciu Sp. z o.o. s hlavným mestom v Gliwiciach.Okrem Európskej únie platia aj normy certifikácie IECEx, ktorých hlavné zásady sú harmonizované so smernicou ATEX. Na základe európskej komunity sa certifikácia IECEx nevy¾aduje.