Servis po tovej ergo fi kalnej pokladnice

Dr Farin ManDr Farin Man Účinné chudnutie pre mužov

Ak ste majiteµom akéhokoµvek predajného alebo stravovacieho zariadenia, poznáte ¹ialenstvo, ¾e rýchlos» zákazníckej slu¾by je jednou z najdôle¾itej¹ích výziev, ktorú chcete splni». Nemô¾ete v¹ak háda», ¾e veµký dôraz na tento prvok nie je iba rýchlos» prípravy objednávky, ale aj zavedenie príkazu na objednávku a jeho zaradenie do daòovej sumy.

Tak¾e ak je vá¹ dom vybavený tradiènými alebo niekoµkými pokroèilými alebo zastaralými pokladnièkami, posledný aspekt výrazne predl¾uje èas zákazníckeho servisu, ktorý je priamo splnený a jeho chyba v poskytovaných slu¾bách!Stále existujú veµmi dobré zariadenia na svadbu na trhu a stravovací priemysel mô¾e ma» stále viac a viac technologicky vyspelých rie¹ení, ktoré sa priamo premietajú do kvality poskytovaných slu¾ieb! A teraz pomáhame pri práci, ktorá sa zameriava na zlep¹enie kvality stravovacích slu¾ieb. Ponúkame Vám drink medzi najpokroèilej¹ími èa¹níkmi a barmanskými produktmi - programom Gastro Pos Demo.Jeho vyu¾ívanie nie je len intuitívne, ale stále sa podobá tradiènému fi¹kálnemu pokladniènému pokladni, tak¾e sa zamestnanci nebudú »a¾¹ie prispôsobova» iným rie¹eniam! Okrem toho celý program funguje v dotykovom ¹týle a poskytuje µahký a èo je najdôle¾itej¹í, oveµa rýchlej¹í výber objednávok. Identifikácia èa¹níka je tie¾ charakteristická znaèným technickým pokrokom a jednoduchým pou¾ívaním, preto¾e ide o zavedenie kódu, ktorý je vhodný pre daného zamestnanca alebo dokonca jednoduch¹ie pomocou ¹peciálnej magnetickej karty.Program Gastro Pos & nbsp; je definitívny "musí ma»", ak závisí od zákazníckeho servisu na najsilnej¹ej úrovni na svete! Gastro Pos sa pou¾íva a oceòuje v moci veµkých gastronomických zariadení a drahých barov! Tak¾e si nemyslite na chvíµu dlh¹ie a e¹te viac sa zdokonaµujte!