Schizofrenia yahoo

Existuje veµa osobnostných porúch, ktorých vznik závisí od mnohých spoloèenských a genetických faktorov. Schizofrénia patrí medzi obµúbené vlaky v µudskej psychike.

Ale èo je táto psychologická porucha oboznámená? Je to také nebezpeèné?Od zaèiatku je schizofrénia typom du¹evnej poruchy. Nesprávny zamestnanec je problém s sebou, vníma svet úplne iným spôsobom ako mladý mu¾. V takejto osobe existujú problémy so ¹pecifickým vyjadrením na¹ich uèení a rozvíjajú sa, iné mô¾u by» motivované aj jej pou¾itím. Zvyèajne schizofrénia postihuje mladých µudí v pubertovom období, t. J. V póroch ranej dospelosti alebo okolo 20-26 rokov ¾ivota. Táto du¹evná choroba je dôle¾itá na zistenie. Zdá sa to pomaly a postupne, ale prípady, kedy sa jeho príznaky prejavujú prudko zo dòa na deò, sa zni¾ujú. Bez ohµadu na to, èi sa schizofrénia postupne zvy¹uje, alebo ak sa sama odhaµuje, jej aktivácia je spôsobená veµkými pre¾itiami spôsobenými fyzickým faktorom alebo chorobou.

Súèasná medicína v rozpore so schizofréniouV súèasnosti liek nezná presné príèiny schizofrénie. Výskumníci na druhej strane obrátili svoju pozornos» na genetické faktory, najmä na typ po¹kodenia DNA kódu. Príznaky, ktoré sa pova¾ujú za najvhodnej¹ie pre schizofrénov, sú prispôsobené kon¹tantnej únave, apatii, bludy, sluchové hlasy, osamelos» a skúsenosti s prázdnotou a poruchami ¹portu a halucinácií. Tak¾e ak si v sebe uvedomíme, èi je niektorý z vy¹¹ie uvedených symptómov známy svojim priateµom, budete sa musie» obráti» na psychiatra. Po konzultácii s odbornými informáciami (v prípade potreby sa odporúèa zaèa» potrebnú pomoc.Existuje mnoho psychologických testov na internete v poµskom jazyku, ako aj v angliètine, èo nám pomô¾e pri poèiatoènej diagnóze a osude alebo máme vá¹eò pre schizofréniu. Samozrejme, len postoj osoby zalo¾enej na automatizovanom teste je nízky a nemali by ste pou¾íva» vá¹ názor na mo¾né opravy v súkromnej psychike. Ale pravdepodobne jeho dobrý výsledok mô¾e by» pou¾itý ako stimul pre vá¾ne zvá¾enie náv¹tevy ¹pecialistu.