Rozhodovania v europskej komisii

Nadmerné mno¾stvo informácií mô¾e s»a¾i» konkrétne rozhodnutia. Ako sa súbor údajov stáva vy¹¹ím, je »a¾¹ie nájs» v òom kµúèové informácie. Okrem toho zber zbytoèných údajov zvy¹uje náklady. Cenová reklama je mimoriadne dôle¾itá v poslednom svetovom hospodárstve. Informácie sa stávajú ekonomickým dobrom.

Bez neho nemô¾e ¾iadna spoloènos» efektívne fungova» bez ohµadu na hmotnos» a oblas», v ktorej pôsobí. S cieµom vyrie¹i» posledný ¹tandardný problém spoloènosti pou¾ívajú moderné metódy IT. Mô¾u to by» nástroje obchodnej inteligencie náhodou. Sú takéto prístupy, ktorých cieµom je slu¾ba pri rozhodovaní vïaka håbkovej analýze údajov, ktoré sa volia v organizmoch IT. BI je schopný analyzova» údaje z prakticky µubovoµného poµa. A naozaj získa veµa skúseností v analýze finanèných údajov, marketingových údajov, údajov pou¾ívateµov, logistiky alebo osobných údajov. Existuje mnoho skupín tohto modelu rie¹enia. Ten, ktorý sa pou¾íva v konkrétnej kancelárii, chce od svojho druhu a od toho, kto trpí jeho pou¾ívaním. Av¹ak aby daná osoba nestratila svoju cenu, musí by» prenesená na väè¹ie telo èo najväè¹ím spôsobom. V súèasnosti správa µahko stráca svoj význam. Stojí za zmienku, ¾e zastarané údaje sú rovnaké ako nepravdivé informácie. Získanie stanoviska zalo¾eného na nej mô¾e prinies» veµa ¹kody spoloènosti. Preto v tomto prípade fungujú nástroje obchodnej inteligencie dokonale. Moderné programy vyu¾ívajúce tieto ¹tandardné rie¹enia umo¾òujú okam¾itý prenos údajov vïaka pou¾itiu internetu. Je mo¾né ich skontrolova» len prostredníctvom webového prehliadaèa, tak¾e hos» pravdepodobne stojí pri premý¹µaní bez ohµadu na to, kde sa nachádzajú.