Riziko po iaru rdlp wroc aw

V mnohých priemyselných odvetviach je oveµa zlo¾itej¹ia hrozba po¾iaru. Hovoríme tu nielen o výrobe paliva, energie, farby, ale aj o výrobe cukru alebo múky. Látky, ktoré sa mô¾u nachádza» vo forme pary, plynov, kvapalín, vlákien alebo týchto aerosólov spolu so vzduchom alebo inými látkami vo veµmi priamom roztoku, mô¾u navzájom reagova» a vykonáva» výbu¹né látky.

Preto existuje veµa èinov práva, ktorého hlavným cieµom je zabráni» po¾iarom. Najprv je tu nariadenie ministra hospodárstva z 8. júla 2010, v skutoènosti, minimálne bezpeènostné a hygienické po¾iadavky týkajúce sa ponuky na prítomnos» výbu¹nej atmosféry na pracovisku. Tento právny akt je zameraný predov¹etkým na zabránenie vzniku výbu¹nej atmosféry. Navy¹e ide o to, aby sa zabránilo vznieteniu a obmedzenie výbu¹ného efektu.Systémy odolné voèi výbuchu, t.j. celý systém odolný voèi výbuchu, obsahuje veµa prvkov. Keï hovoríme o povinnostiach v tomto systéme, mali by sme sa najskôr zmieni» o membránach na zmiernenie výbuchu, systémy na potlaèenie výbuchu a systémy na izoláciu výbuchom.Membrány sú zariadenia, ktoré chránia priemyselné zariadenia. Ich cieµom je pomôc» ka¾dému filtru, mlyn, tank, triediè, drviè alebo cyklón.A systémy zabraòujúce výbuchu budú v èase výbuchu eliminova» tvorbu vysokých tlakov. Tlmiace teleso je dané predov¹etkým optickému a tlakovému snímaèu, ovládacím panelom, cylindrom HRD a nerezovým dýzam.Poèiatoèný izolaèný systém je tím, ktorého prioritným cieµom je predov¹etkým minimalizácia úèinkov výbuchu. Hovorím tu o takých zariadeniach, ako sú spätné ventily, rýchloèinné skrutky, výbu¹né komíny a vysokorýchlostné ventily.Treba ma» na pamäti, ¾e systémy chránené proti výbuchu sú nápojmi z po¾iadaviek na dôveru a hygienu v práci.