Registraenu pokladnicu ktora sa ma kupi

Profolan

Podµa zákona krajiny z roku 2014 subjekt, ktorého predaj na situáciu fyzických osôb, ktoré nevykonávajú finanèné èinnosti a jednorazových poµnohospodárov, neprekroèil 20 000 PLN roène, nebol nútený zaznamenáva» predaj v registraèných kanceláriách. Ako sa tieto ustanovenia zmenili? Je finanèná registrácia v gastronomických pozíciách povinná?

Od roku 2015 sa tieto predpisy prestali pou¾íva» pre µudí, ktorí si hrajú s malými tyèinkami, domy s pripraveným jedlom a stánky s rýchlym obèerstvením. V pamäti platných ustanovení to neplatí pre subjekty, ktoré ponúkajú slu¾by spojené s údr¾bou vo veµkých stravovacích zariadeniach. Je to tak o tých, ktoré poskytujú na¹e slu¾by sezónne. Podobná forma existuje aj v úspechoch subjektov, ktoré majú záujem o prípravu jedál pre externých príjemcov.V klube s vlakom receptov v roku 2015 sú dnes v¹etci daòoví poplatníci v gastronomických slu¾bách povinní pri predaji pou¾íva» pokladnicu. V tomto prípade nezále¾í na veµkosti priestorov, alebo je to skvelá re¹taurácia alebo malý bar, èi u¾ funguje sezónne alebo celoroène. Stanovenie tie¾ nemá vý¹ku dosiahnutého príjmu.Treba poznamena», ¾e zákonodarca premý¹µal o èase zavies» takéto pokladnice v oblasti stravovania. Pokladòa v stravovacom klube sa preto musela uzavrie» najneskôr do 1. marca 2015. Do toho dòa musela by» pokladòa rýchlo zaistená, naprogramovaná, ochotná èíta» a nahlásená daòovému úradu. Pokladòa by si mala tie¾ pamäta» na nain¹talovaný softvér pre gastronómiu so zvy¹nými sadzbami DPH pre produkty v bohatých kategóriách, èo bola dôle¾itá podmienka na uplatnenie 90% zµavy na nákup pokladnice.

V prípade poskytovania stravovacích slu¾ieb, ak k 31. decembru 2014 daòovník neprekroèil limit obratu (20 000 PLN, pokladòa musela najneskôr do 1. marca 2015 zada» najjednoduch¹iu prácu. Keï v¹ak daòový poplatník prevádzkujúci malú gastronómiu prekroèil hranicu obratu, ktorá sa má uvoµni» z registraènej pokladnice pred 1. januárom 2015, koniec koncov, nie v decembri len v novembri, sa daòová pokladnica musela zavies» do 1. februára 2015.Nápomocná je aj skutoènos», ¾e po 1. januári 2015 je potrebné zavies» registraèné pokladne pre gastronomické prevádzky. V súèasných oblastiach by sa pokladnica mala prezentova» v dvojmesaènom pohybe od konca mesiaca, v ktorom bola pripravená prvá stravovacia slu¾ba.