Psychologicke terapie lublin nfz

V Spojených ¹tátoch je mimoriadne známe, ¾e ste svojim vlastným terapeutom. V mojej krajine sa dokonca pred pár rokmi dámy, ktoré chodili do psychológov alebo psychoterapeutov, sa nemuseli chváli», ale dokonca skryli túto skutoènos» na pódiu e¹te pred svojimi blízkymi. Na¹»astie sa v tomto prípade veµa zmenilo a neexistujú ¾iadne dôvody na to, aby ste sa vyhli tomu, ¾e vám poviem, ¾e máte nejaké psychologické problémy alebo problémy s ïalekosiahlymi závislos»ami.

Zainteresovaní µudia sú v skutoènosti veµmi silní a nie sú tak príli¹ návykové ako alkoholizmus alebo drogová závislos». ¥udia závislí od hazardných hier, pohlavia a dokonca aj poèítaèových hier sú èoraz èastej¹ie. Èo je zlé, v tomto najvy¹¹om prípade sa problém èasto týka veµa mladých µudí, èasto aj detí.

¥udia v spojkách návyku majú pocit, ¾e v¹etko pod kontrolou a mô¾u presta» pi», fajèi» alebo hra» kedykoµvek. Samozrejme, existuje len seba-podvod, a to je, keï by mal by» vlak, ktorý by poradil lekárovi. Niekedy je potrebné ma» silnej¹ie situácie, aby bol jedinec presvedèený, ¾e je rýchly, tak¾e posledný zvon a bez terapeutickej podpory nedosiahne veµa.

Existuje mnoho nepochybne licencovaných terapeutov. Je dôle¾ité nájs» ten, o ktorom sa bude vedie», ¾e vedie takú »a¾kú cestu vzniku závislosti. V súèasnosti µudia najèastej¹ie pou¾ívajú internet na vyhµadávanie vhodných fráz, ako je napríklad Krakowská terapia alebo odporúèaný terapeut.

Je v¹ak dôle¾ité uvedomi» si dôle¾itú otázku. Konkrétne, terapia je iba úvodom ïaleko a èasto veµmi komplikovanej práce na seba. Rozhovory s normou sa vytvárajú pomaly a vypadávanie z nich musí ma» èas. Je »a¾ké oèakáva», ¾e dve alebo tri náv¹tevy staèia na to, aby èlovek v maske s darèekom v ¹irokom rozmedzí, ktorý viedol k terapeutke. Na tom nebude pomôc» ¾iaden skrátený predpis, práve naopak.

Mal by si tie¾ pamäta», ¾e ¾iadny terapeut alebo psychológ nie je robot zázrakov, ani èarodejník, ktorý vyvolaje kúzlo na vyrie¹enie problémov. V skutoènosti veµa závisí od toho, kto vám pomô¾e. Od tohto alebo na konci urèený na zaèatie boja s na¹imi problémami alebo závislos»ami.