Program spoloenosti 4

Premý¹µali ste niekedy o zmyslu pou¾ívania programov, ktoré vám umo¾òujú vykonáva» vlastné podnikanie? Bez ohµadu na to, na akej adrese, oni jednoducho usporiada» nieèo - v súète, èi a rozdeli» na okraji tým, ¾e ukazuje na vopred definované adresy alebo virtuálne regály. Nezále¾í na tom, èi spravujete veµkú spoloènos», malú spoloènos», ste pomoc doma alebo len obyèajný ¹edý mu¾. Ukladacie alebo ukladacie programy vedú Ci¿ v energetických stupòoch bytia, v odôvodnených ¾ivotných situáciách sa hrajú na zemi.

Kto v moderných ¹tádiách nemá smartphone alebo tablet? Kto nevyhµadá fotogalérie, filmy, neuchováva súbory, ktoré èerpajú z internetu, alebo ich neprenesie do ¹iroko dostupných "oblakov"? Urèite vytvoríte to isté. Máte telefón a sna¾íte sa, aby ste to urobili prirodzenou dôle¾itou úlohou, ktorú ste obsadili. Nevedomky pou¾ívate galérie alebo mana¾érov, ktorí si zachovávajú svoj vlastný zdroj v µudskej mysli - mozog, ktorý je tak citlivý na radu a veci, ktoré sú potrebné ako úlo¾né programy. Pomô¾ nám na¹im hlavám, nenechajte sa v existencii neporiadku, odolávajte strachu a zaènite sa lep¹ie zvládnu». Nepáèi by si to? Samozrejme - v¹etci by chceli. Preto ste chceli ponúknu» svoj projekt na uskladnenie. Ulo¾enie toho, èo sa deje, èo by ste niekedy chceli robi», èo chcete ulo¾i». Ak to bolo spomenuté vopred, rozhodujete sa, akú hodnotu a akú nie, a cenné veci musia (skutocne, bez toho, aby to nejde by» ulo¾ené a vhodne oznaèené. Nechajte sa obáva», ¾e na nieèo zabudnete, prestanete premý¹µa» o takýchto veciach, tak¾e to, èo ponúkame, vám ponúka krásne príle¾itosti, objavuje nové perspektívy, objavuje nové vý¹ky a ponúka veµa priestoru na stretnutie. Vïaka skutoènosti, ¾e pou¾ijete program na ukladanie va¹ich problémov a nesúhlasy ka¾dodenného ¾ivota, bude prinajmen¹om zahrnuté na trase, na konci ktorej bude pravdepodobne aspoò èiastoène vyrie¹ené. Je to tvoj èas a èas stojí za organizáciu. Táto ponuka sa pou¾íva predov¹etkým pre malých podnikateµov, ktorí nechcú zasiahnu» stagnáciu, èo je dôle¾ité pre nových µudí a µudí, ktorí sú amatérskymi vo svojej oblasti. Nedávajte si blázna. Vyberte spoµahlivos».