Program opravy spoloenosti

Softvér Enova sa riadi programom ERP (Enterprise Resource Planning, tj programami podporujúcimi riadenie zdrojov a podnikov spoloènosti. Jej producentom je Soneta Sp. z o.o. Táto aplikácia je zabudovaná do modulárnej tvorby. Ka¾dý z nich trpí inou oblas»ou ako spoloènos» (fakturácia, zúètovanie miezd, riadenie µudských zdrojov, úètovníctvo, predaj, sklad, vymáhanie pohµadávok atï.. Softvér je mo¾né zakúpi» od autorizovaného partnera enova kraków.

Program Enova je obzvlá¹» úèinný. Pracuje dokonale s profesionálnym softvérom a ïal¹ími prevádzkovými metódami. Venuje sa stredným a stredným podnikom, ktoré sa tvoria v iných odvetviach. Jeho slu¾ba je nepredstaviteµne u¾itoèná vïaka jasnému grafickému rozhraniu. Preto nie je potrebné druhú a rozsiahlu odbornú prípravu medzi jej slu¾bami.Softvér Enova vám dáva ¹ancu pracova» v pohodlí. je pekné a obrovské rie¹enie. V prípade akýchkoµvek problémov s jeho servisom sa mô¾ete obráti» na výrobcu alebo autorizovaného zástupcu, ktorý odpovie na akékoµvek otázky. Okrem toho licenèná zmluva poskytuje klientovi prístup k "horúcej telefónnej linke" so ¹pecialistami (5 dní v tý¾dni.Program Enova je u¾ na na¹om trhu od roku 2002 av súèasnej fáze získal dôveru pribli¾ne 6 500 pracovných miest a podnikov. Okrem iného získal ocenenie Innovation of the Year 2011 a Grand Prix CRM 2007.Tento systém sa zlep¹uje s prechodom èasu na zále¾itosti danej jednotky. Jeho roz¹irovanie nevy¾aduje zmenu, migraèné schopnosti a základnú komunikáciu. Enova ukladá údaje za celé obdobie podnikania. Len jeden prvok programu je predmetom výmeny.Soneta tie¾ vytvorila ¹peciálnu verziu softvéru pre daòové poradenstvo a úètovníctvo. Vïaka tomu je povolené obsluhova» pou¾ívateµov v oblasti úètovníctva na základe pau¹álnych a obchodných kníh.