Preklad pravnych aktov

Právne preklady, ktoré sa v novom èase rozvojovej obzvlá¹» rýchlo a predov¹etkým rýchlo robi» viac dobrých µudí zaène vykonáva» obchodný model a èastej¹ie uchyµujú k vykladaèi ¹tandardnej poradí.

Èo sú to právne preklady, aký je ich charakter a aká je ich ¹pecifickos»? Stojí za zvá¾enie, aby sme vedeli, aká dôle¾itá je posledná oblas» rôznych prekladov.

Èo sú právne preklady?Ide o iné typy dokumentov, zmlúv, kópií, notárskych listín a zakladacích listín spoloèností. Týkajú sa dôle¾itých bodov právnej reality a sú v¹ade. Sú veµmi dôle¾ité, preto je ich jemnos» a presnos» reprodukcie textu, ktorý bol zaznamenaný, dôle¾itý, preto¾e zahàòa ¾ivot, ktorý sa vykonáva.

Aké sú vlastnosti takýchto prekladov?Pre µudí je ich jazykom ich rozpoznateµná kvalita. Sú to dokumenty napísané v právnom jazyku. Vyznaèuje sa veµkou mierou v¹eobecnosti, abstrakcie, veµkou intenzitou kompetencií a prítomnos»ou kµúèových slov práve pre tento priemysel. Tento jazyk sa zároveò vyznaèuje bohatým stupòom presnosti, ktorý by sa mal tie¾ zmapova».

Aká je ¹pecifickos» takýchto prekladov?Sú to kontexty, ktoré musia zachova» nielen svoju èinnos» a podstatu, ale aj formu, syntax a poradie viet. V takýchto textoch je takmer v¹etko miesto a v¹etko zále¾í, dokonca aj najmen¹ia èiarka, ktorú nemo¾no µubovoµne presunú».Vzhµadom na toµko po¾iadaviek, ktoré musí urobi» právny preklad, sú tie¾ veµmi platené, trochu lep¹ie odmeòované a myslím si, ¾e je lákavé ich pokú¹a».