Predaj fi kalnych pokladnic

Predaj registraèných pokladní a fi¹kálnych tlaèiarní s elektronickou kópiou je e¹te populárnej¹í, èo je u¾itoèné pre posledný model riadenia. Nápoje od skutoèných agentov pokladnièných automatov sú posledné, v ktorých sa ¹etrí formulár, poskytujem fi¹kálne príjmy. Preto je to urèite, preto¾e spolu s nariadeniami sa stalo povinnos»ou uklada» príjmy za pä» rokov. Najlep¹ím spôsobom, ako ulo¾i» kópiu, je prija» ich na tradiènom pokladniènom papieri, tento inovatívny prístroj umo¾òuje rýchlo zaregistrova» elektronické záznamy. Je naozaj stojí za to, aby sa do elektronického nosièa údajov vlo¾il pokladòa alebo daòová tlaèiareò?

Povinnos» uchováva» kópie daòových dokladov a jednoduché spôsobyKa¾dý podnikateµ, ktorý pou¾íva fi¹kálnu pokladnicu, je zodpovedný za ukladanie kópií daòových dokladov za pä» rokov a táto fáza sa delí od konca roka, v ktorom uplynula platobná lehota. Poèas fiskálnej kontroly sa mô¾e skontrolova», èi daòovník správne udr¾iava zálo¾né kópie, preto¾e pred uplynutím piatich rokov mô¾e audítor po¾iada» o kópiu potvrdení kedykoµvek, ktoré oznaèil. V zmluve o prúde je mimoriadne dôle¾ité vybra» si pokladnicu. V súèasnosti sú zodpovedné fi¹kálne zariadenia, ktoré ¹etria kópie finanèných príjmov v online organizácii alebo dokonca na papieri.

Tradièný spôsob nahrávaniaVïaka tradiènému spôsobu nahrávania sú kópie umiestnené na papieri. Toto je zalo¾ené na poslednom, ¾e na nejakej peòa¾nej hotovosti sa vytlaèia originály príjmov, ktoré sa po zakúpení vydávajú zákazníkom a kópie týchto písmen sú vyberané na novom kotúèi. Po ulo¾ení celej role je potrebné ju previes» a prenies» do archívu spoloènosti.

Elektronická kópiaV prípade moderných registraèných pokladní a fi¹kálnych tlaèiarní máme mechanizmus len s kotúèom papiera a elektronickou kópiou dokladu, vïaka ktorému sa odporúèajú kópie potvrdení vo forme elektronických údajov na pamä»ovej stránke. Kapacita takejto mapy je silná a je bohatá na celú dobu pou¾iteµnosti pokladne.

Výhody pou¾ívania elektrických pokladnícRegistraèné pokladnice s elektronickou kópiou finanèných príjmov sú oveµa lacnej¹ie na udr¾anie, preto¾e nie je potrebné vymeni» papierové kotúèe. Okrem toho sú tieto jedlá omnoho µah¹ie, preto¾e majú iba vlastný tlaèový mechanizmus a individuálny kotúè. Tak¾e existujú veµmi mobilné pokladne, èo je model postnetovej mobilnej pokladnice.Pri vytváraní druhov tohto zariadenia zmizne problém ukladania celej hmotnosti papierových kotúèov náhradnou kópiou dokladov. Navy¹e sa nemusíte bá», ¾e ich stratíte, preto¾e nebudú slabnú» ani sa prelomi», tak¾e zvyèajne nie sú v úspechu tradièných listov papiera. ®iadne ïal¹ie stresy poèas fi¹kálnej kontroly v dôsledku nedostatku èitateµnosti kópie príjmov kontrolóra na papieri. Tieto typy registraèných pokladníkov vám umo¾òujú dosiahnu» µubovoµný poèet záloh. Tieto informácie mô¾u by» dôle¾ité a mô¾u by» archivované na druhom dátovom nosièi, vïaka èomu sa stav bezpeènosti výrazne zvy¹uje.