Pracovna hygiena kri ovka

Ka¾dá spoloènos» je povinná spýta» sa na bezpeènos» na¹ich hostí. Najmä to má za následok podniky, ktoré pri svojej práci pochádzajú z »a¾kých materiálov. Zdravie a udr¾iavanie osôb pracujúcich v takýchto podmienkach by malo by» zamestnávateµom veµmi chránené.

"Nariadenie ministra hospodárstva z 8. júla 2010 o stave minimálnych po¾iadaviek týkajúcich sa bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci v súvislosti s ponukou výbu¹nej atmosféry v oblasti práce" oèakáva, ¾e zamestnávateµ vypracuje dokument o ochrane proti výbuchu. Toto funguje len presne v spoloènostiach, v ktorých sa odoberajú horµavé materiály, ktoré mô¾u spôsobi» výbu¹né atmosféry so vzduchom. Takéto látky mô¾u tie¾ obsahova» kvapaliny, plyny, ako aj extrémne jemné tuhé látky, t.j. prachy.

Pou¾ívaním nebezpeèných horµavých látok, ktorým sú pracovníci vystavení, je poèet priestorov, ktoré sa majú pou¾íva», definovaný ako riziko výbuchu. Ak sú u¾ uvedené, pozrite si nariadenie ministerstva uvedené v úvode.

Ide o to, aké materiály má zamestnávateµ robi». Bod 4.4 nariadenia hovorí o tom, ¾e spåòa vysoké hodnotenie rizika, ktoré je spojené s mo¾nos»ou stretnutia v zmysle práce výbu¹nej atmosféry. Tak¾e je to tzv "hodnotenie rizika", ktoré je okrem iného prvkami, ktoré sú:

a pravdepodobnos» výbu¹nej atmosféry,b mo¾ný èas výskytu výbu¹nej atmosféry,c pravdepodobnos» ¾ivota a aktivácia zdrojov vznietenia, ako je elektrostatický výboj,d zariadenia, látky a zmesi pou¾ívané zamestnávateµom,mechanizmy, ktoré sa vyskytujú medzi nimi naviac ich vzájomné interakcie,e oèakávaná veµkos» vplyvu mo¾ného výbuchu.

Je dôle¾ité zohµadni» susedné miestnosti, ktoré mô¾u by» spojené jedným spôsobom s otvormi do miest ohrozených výbuchom, napríklad prostredníctvom vetrania. V núdzových prípadoch budú zriedka bezpeèné.

Po dokonèení úplného hodnotenia rizík povinný zamestnávateµ v súlade s odsekom 7.1 nariadenia pripraví dokument o ochrane proti výbuchu.

Dokument o ochrane proti výbuchu by mal by» z veµmi malého poètu èastí, obsahova» obsah a zamestnávateµove vyhlásenie o osobe, ktorá má na òu slová. Hlavnými prvkami dokumentu sú: zoznam potenciálne výbu¹ných atmosfér a zdrojov vznietenia, opis prípravkov pou¾ívaných na zabránenie výbuchu, znalos» dátumov aktualizácie dokumentov, opis horµavých materiálov, hodnotenie rizika výbuchu, mo¾né scenáre výbuchu a podporné dokumenty. Dokument o ochrane proti výbuchu by mal ma» aj grafiku a plány pre zariadenie.

Aby bolo mo¾né správne pripravi» vy¹¹ie uvedenú dokumentáciu, stojí za to dosiahnu» slu¾by ¹pecialistov. Existencia a zdravie hostí je najdôle¾itej¹ie a stojí za to by» zárukou, ¾e správne vykonali hodnotenie rizík.