Potvrdenie 10

VaricoFix

Povinnos» uchováva» kópiu potvrdení je pre mnohých podnikateµov komplikovaná. Kópie by sa mali prepravova» na potreby daòového úradu na pä» rokov.

Po odchode z transakcie sú umiestnené dve potvrdenky - originál a kópie, ktoré potom musí by» v dr¾be spoloènosti, ktorá ho vydal. Kópie príjmov z fi¹kálnej tlaèiarne sú zvyèajne vo forme dlhých papierových kotúèov. Tento prístup je dos» »a¾ký. Prvý zo v¹etkých vecí, ako hovorí, v ktorých podnikateµ má v obchode tisíce na¹ej rady valcov. V rovnakej dobe, keï sú pomerne odolné, mô¾u spôsobi» veµa tvrdej fade, dôkaz pod vplyvom slneèného ¾iarenia, èo je dôvod, preèo je potrebné, aby len chráni» pred ¹kodlivým èiniteµom.

Z posledného dôvodu stále viac a viac firiem investuje do fi¹kálneho pokrmu novitus deon e, ktorý ukladá kópiu dokladu v elektronickej podobe. Takéto rie¹enie èistým spôsobom uµahèuje zhroma¾ïovanie takýchto informácií. Namiesto tisícov rolí je staèí jedna strana pamäte. Informácie je mo¾né kopírova» aj na iné médiá, ktoré ju tie¾ chránia.

Elektronické kópie potvrdení z fiskálnej tlaèiarne majú ïal¹ie dôle¾ité výhody. Predov¹etkým umo¾òujú veµa úspor na konci. Aj keï nákup tlaèiarne s takýmto návrhom nie je najni¾¹ími nákladmi, aj napriek tomu pomô¾e z dlhodobého hµadiska zní¾i» náklady. Je to hlavne preto, lebo sa mô¾ete odhlási» z nákupu papierových kotúèov.

Investovanie do súèasného obliekania bude urèite oveµa efektívnej¹ie z pohµadu podnikateµov, ktorí prevádzkujú väè¹iu aktivitu, ktorí ka¾dý deò strávia niekoµko desiatok alebo stoviek príjmov. V tomto prípade je nákup a skladovanie papierových kotúèov, ktoré obsahujú kópie potvrdení, vysoký náklad, ktorý nepriaznivo pôsobí, ako aj náklady na prácu a produktivitu práce.

Registraèné pokladne a tlaèiarne s elektronickým spôsobom prijatia príjmu sú veµmi atraktívne rie¹enie, ktoré je potrebné zvá¾i» pri nákupe tohto typu zariadenia pre zále¾itosti spoloènosti. Takéto tlaèiarne sú viditeµné v sile obchodov. Sú to rovnaké zariadenia pre potreby veµkých obchodov, ale aj pre men¹ie spoloènosti, preto¾e je dôle¾ité vybra» rie¹enie, ktoré uspokojí potreby danej spoloènosti a nie je príli¹ drahé.