Posnet fi kalne pokladnice

Nakoniec ste zaèali svoju ekonomickú úlohu alebo roz¹íri» va¹e obzory pre rôzne oddelenia? Perfektné! Teraz je èas, aby ste si kúpili pokrovú registraènú pokladnicu a zaujímate si, èi mô¾ete získa» náhradu.Mám chutnú a slabú správu. Zní¾enie nákupných nákladov z pokladne je len pri nákupe prvej pokladnice. Nemô¾ete ma» zµavu na novú alebo inú pokladòu.

Dôvody na poskytnutie pomociMo¾no v prvom rade o tom, èo vás prinúti kúpi» pokladòu. A potom:- mô¾ete odpoèíta» DPH, ktorá je zahrnutá v cene pokladne,- mô¾ete zapoèíta» výdavky na hotovos» na daòovo odpoèítateµné náklady,- mô¾ete odpoèíta» 90% èistej ceny zariadenia, ale nie viac ako 700 PLNZnie to dobre? Ak máte takéto bonusy, musíte urobi» konkrétne podmienky. Tu sú:- nákup a fi¹kalizácia pokladnice musí by» vykonaná predtým, ako sa zaène registrácia registraèného registra,- musíte nahlási» miesto, kde je pokladnica in¹talovaná, vedúcemu finanèného úradu v priebehu 7 dní od jeho fi¹kalizácie,- musíte sa vráti» na vedúceho daòového úradu - informova» o hodnote registraèných pokladníc a urèi» ich pou¾itie. Toto vyhlásenie si ¾elá urobi» PRED zaznamenávaním záznamov (deò pred predchádzajúcim dòom- mali by sa vykona» poèiatoèné kontroly a kontroly,- je plná platba za pokladnicu a má posledný platobný doklad,- registrácia by sa mala zaèa» v ¹tatutárnom období.Èo ak ste daòovník, ktorý vykonávate operácie oslobodené od dane alebo ste povinní zaznamena» obchodovanie pomocou registraèných pokladníc? Mô¾ete dosta» náhradu namiesto odpoètu.musíte:- zaèa» nahráva» najneskôr v pracovný deò- predlo¾i» vy¹¹ie uvedené informova» o poète pokladníkov a apartmáne na pou¾itie,- predlo¾i» správu o prostredí in¹talácie pokladnice,- zaplati» celok za pokladnicu.

dizajnA musíte poda» ¾iados»:- meno, meno a obchodné meno daòovníka,- adresové údaje,- daòové identifikaèné èíslo,- na úspech daòových poplatníkov poskytujúcich slu¾by osobnej a nákladnej dopravy osobnými a bato¾inovými taxiami - informácie o veµkosti povolenia na vybudovanie cestnej taxi taxíkom a evidencii a boènom èísle taxíka, v ktorom bola in¹talovaná registraèná pokladòa.Náhrada sa uskutoèní do 25 dní odo dòa podania ¾iadosti daòovníkom.Náhrada za odpoèítanie nákladov na nákup z registraènej pokladnice sa uskutoèní, ako v stave 3 rokov od dátumu registrácie:- prestanete pou¾íva» pokladòu, v poslednom èase prestanete spusti» kampane,- bude otvorená likvidácia,- bude vyhlásený konkurz,- predáva» spoloènos» alebo dom a ¹tudent túto transakciu nevykoná v pokladni.