Pokladoa posnet mobil hs e

Fiskálna pokladòa je v súèasnosti takmer v ka¾dom obchode a vydávanie tovaru bez potvrdenia je v rozpore so zákonom - to sa mô¾e sta» na veµtrhoch, ale na veµtrhu. A predávajúci má èasto aj prenosnú pokladnicu.Fiskálnu pokladnicu vykonáva predávajúci na samotnom úète, ktorý sa lieèi v obchodných záznamoch, s ïal¹ím zákazníkom, ktorý obdr¾í potvrdenie o nákupe v prospech potvrdenia. Ak spozoruje chybu, lístok mu oprávòuje na reklamáciu. Vlastník obchodu, vïaka nej, si mô¾e by» istí, ¾e µudia nepodvedú, a ¹tát -, ¾e podnikateµ platí DPH, ktorá cena je na niektorom z príjmov. Toto je len niekoµko výhod cash-desk, a niektoré sú úèinné: postnetová pokladnica uµahèuje ¾ivot podnikateµom.

Pokladòa - americký vynález 19. storoèia

USA sú na zaèiatku podnikateµskou lákadlom, kde sa odvá¾nej¹ie prezentuje a stále doká¾e získa» milióny. Slogan "od hadrov po milionárov" nie je prázdny: »a¾ké a aktívne mô¾u ¹íri» krídla tam. James Jacob Ritty bol ako taký zamestnanec. Ako majiteµ niekoµkých barov, chcel ma» pozorné oko a konkrétne chýbal presvedèenie jednotlivých zamestnancov. Skutoène alebo nie, vyvolal svoj pôvodný vynález a vytvoril si vlastný fakturaèný stroj. Prvá pokladòa, neskôr nazývaná ním "nekomplikovaný pokladník", sa dala od urèitých hodín a zo zásuvky a objavila sa a vydávala hlasný zvuk. Zvon vám povie o transakcii, majiteµ obchodu by mohol rýchlo zisti», èi pokladník kráde. Pravdepodobne pre chudobného predávajúceho to nebolo perfektné, ¾e ¹éf vyzerá tak v ruke, ale vïaka vynálezu sa mohol vyhnú» neoprávneným obvineniam. Prvá pokladòa bola veµmi zdobená, oveµa lep¹ia ako tie skromné zariadenia - ale moderné pokladnice sú rozmanitej¹ie a efektívnej¹ie.