Pokladoa 2017

Príjem z pokladnice novitus lupo je mimoriadne aktuálny fakt pre mana¾érov a pre mu¾ov. To je dokonalá povinnos» vydáva» takéto doklady o predaji, ten by mal v¾dy odobra» potvrdenie.

Bohu¾iaµ, niektorí z nás na príjmoch neposkytujú viac pozornosti, èo má v mnohých prípadoch vá¾ne dôsledky. Ako dlho by sme mali takéto výtlaèky uchováva» v pokladniciach av ktorých situáciách mô¾u by» u¾itoèné?

V prípade podnikateµov je táto my¹lienka pomerne jednoduchá. Mali by uchováva» kópie svojich potvrdení na 5 rokov - v prípade kontroly od daòového úradu. Preèo v¹ak taký dokument pre klienta?Tento nízky odpad v papierových vreckách mô¾e ma» veµký rozdiel. Ak poznáme platnos» dokladu o pokladniènom doklade a vieme, akým spôsobom správne ulo¾i» takýto doklad, mô¾eme získa» veµa. Platí to predov¹etkým pre súèasné prípady, v ktorých sme závislí na inzerovaní zakúpeného produktu alebo jeho doruèení a prijatí na¹ich peòazí. V takom prípade predávajúci po¾iada o vystavenie potvrdenky o potvrdení inzerovanej transakcie. V akej dobe sa musíme postara» o to, kedy nám potvrdenie o prijatí podáva s»a¾nos»? Ak kupujeme potravinárske výrobky, mô¾eme nahlási» problémy s nimi spojené a¾ do 3 dní. Dlh¹ie by sme mali uchováva» tieto doklady, ktoré sú dokumentom nákupu obleèenia, obuvi, nábytku alebo vybavenia RTV. Tu zákon nám slú¾i 24 mesiacov na to, aby na¹iel rozhodnutie aj poda» s»a¾nos». Presne v okamihu, keï nebudeme príjemom, na¹a s»a¾nos» nebude akceptovaná. Èím vy¹¹ia je výhoda inzerovaného produktu, tým väè¹ia je strata spojená s nedostatkom dokladu potvrdzujúceho takýto predaj.

Spomeòme si na príjmy, ktoré nám predajca musí poskytnú» poèas nakupovania. Uschovajte dokumenty taktie¾ pohodlne. Mô¾eme vytvori» obálky, v ktorých budeme zhroma¾ïova» potvrdenia v chronologickom èase, mô¾eme ¹pecifikova» ¹peciálne pole pre poslednú polo¾ku. Je dôle¾ité, aby dokument potvrdzujúci predaj, ktorý sme vykonali, bol nosený tak dlho, ako je základom na podanie s»a¾nosti.