Periodicke testy poeas pracovneho easu

Nikto nemá rád náv¹tevu lekára, preto¾e je úplne neznáme, èi uká¾e, ¾e ste na veµmi chorom doplnku. Z èasu na sezónu v¹ak musíte absolvova» pravidelné vy¹etrenia, ktoré doká¾u preukáza», èo je zdravie pacienta. Je to oveµa hor¹ie, pokiaµ ide o gynekologické vy¹etrenie, preto¾e je pre ¾eny veµmi stresujúce. Niet divu, ¾e keï¾e to nie je potrebné, je to pre neistú budúcnos». Zvyèajne sa takáto náv¹teva pova¾uje za najhor¹iu kvôli skutoènosti, ¾e je to najviac trápne a nepríjemné.

Vedomá úèas» na hµadaníZdá sa, ¾e také zariadenia, ako sú kolposkopy, ktoré majú túto náv¹tevu urobi», sú úspe¹nej¹ie pre ¾eny. Pacienti budú schopní, preto¾e nielen poèúvajú doklady o suchom fakte, ale tie¾ vidia presne to, o èom hovorí. Preto bude dodatoèné kvôli skutoènosti, ¾e takéto dodávky sú usporiadané v bunke. V tejto metóde namiesto poèúvania suchého príbehu o tom, èo je teraz zdravotný stav, má pacient pravdepodobne veµa vedome sa zapoji» do vykonávania rezolúcií o tom, kedy pou¾íva alebo hµadá lieèbu.

Prvá náv¹tevaTakýto prístup ako zákon nie je ideálny, najmä ak je ¾ena prvýkrát u gynekológa. Samotná náv¹teva je silným zá¾itkom. A navy¹e by sa mal pozorova» zo seba v prítomnosti lekára. Z inej èasti je jednoduch¹ie nadviaza» spojenie s lekárom, ktorý bude môc» po¾iada» pacienta, keï uèí svoje zdravie poèas urèitého obdobia a èo hovorí v systéme. Keï sa na obrazovke zobrazí to, èo má lieèi», keï podrobne popí¹u rôzne zmeny a vysvetlí ich na obrazovke, pacient bude schopný pozna» stav, v ktorom sa nachádza.akènéAk je v tomto systéme potrebné, aby sa lieèba zaèala rýchlej¹ie, nebude to ma» za následok takéto rozhodnutie. S vy¹¹ou informovanos»ou o svojom zdraví sa pacient pravdepodobne bude sna¾i» e¹te viac pamäta» na to, ¾e v prípade nejakého ochorenia sa µahko doká¾e lieèi». Urèite sa uká¾e, ¾e prítomnos» kolposkopov v gynekologickej kancelárii bude slú¾i» dialógu medzi ¹pecialistom a pacientom, èo povedie k najvhodnej¹iemu stanovisku spojenému s pomôckou systému pri stanovení ¹pecifickej diagnózy v danom prípade.