Pau alna suma 3 a pokladoa

Zavedením nových re¹triktívnych po¾iadaviek týkajúcich sa registraèných pokladníc sú malé podniky povinné ich pou¾íva». V¹etka spoloènos», ktorej roèný príjem presahuje 20 000 PLN sa vy¾aduje na registráciu na fi¹kálnom zariadení.

V prípade úspe¹ného zaèatia èinnosti poèas roka je peòa¾ná hranica, na ktorú je osoba vyòatá z evidencie prostredníctvom pokladnice, vypoèítaná v pomere k objemu práce poèas celého roka.V dohode so súèasnou skupinou stredných kancelárií je nútený pou¾íva» daòové registraèné pokladne. V takýchto prípadoch zvyèajne nie je ziskové kupova» veµké, komplexné pokladne, preto¾e majitelia takýchto spoloèností hµadajú úspory v urèitom okamihu. Krakovské fi¹kálne registraèné pokladne ponúkajú zariadenia venované najmä malým podnikateµom. V modernej dobe musí podnikateµ odpoveda» na otázku, èo je od finanènej in¹titúcie a odkiaµ sa táto mena bude pou¾íva». Ponuka takýchto súm je dokonca rozsiahla. Majiteµ znaèky pou¾íva, èo chce. Takéto pokladne predstavujú priemernú hodnotu a niekoµko men¹ích funkcií. Ceny sa pohybujú od niekoµkých stoviek zlotých a¾ po jeden a pol tisíc. Zodpovedajú za prenosný hotovostný trh, ktorý mô¾e by» potrestaný v podmienkach predaja v jednoduchom priestore, kde sa predajca musí neustále pohybova», a tam sú aj tie, ktoré sú spôsobené v projektoch pou¾itia v bytoch, kde si mô¾ete nastavi» takú pokladnicu. V prípade hlavných výrobcov výrobca èasto dáva správnu teplotu, v ktorej mô¾e by» vytvorené mno¾stvo, preto¾e sa nedá pou¾i» pri mimoriadne nároèných teplotách mrazu. Okrem toho majú takéto pokladne vodotesné klávesnice v prípade da¾ïa.

Pokladòa urèená priemerným podnikateµom má malý potenciál. Podobne ako v¹etky pokladnice vytvára duplikát príjmov, ktoré by sa mali prija» v projekte vyrovnania s daòovým titulom. V prípade najmlad¹ích kópií sa zvyèajne pou¾ívajú elektronické kópie na kompenzáciu veµkosti pokladne. Vo väè¹ích mno¾stvách je tie¾ mo¾nos» vytlaèi» duplikát na inom kotúèi papiera.

V takýchto pokladniach sú funkèné tlaèidlá a mo¾nos» ulo¾enia tovarovej základne. Tieto mimoriadne zlo¾ité registraèné pokladne je mo¾né kombinova» s poèítaèom, pripoji» èítaèky èiarových kódov alebo elektronické váhy. K dispozícii je aj mo¾nos» integrácie pokladnice do platobného terminálu. Vïaka týmto mo¾nostiam mô¾u dokonca aj stredne veµké spoloènosti umo¾ni» pohodlné vedenie záznamov o predaji.