Odstranenie prachu z lakovne

Pred in¹taláciou celého tela zneèistenia konkrétnej miestnosti by ste mali nain¹talova» dobrú metódu zberu prachu. Správny systém je ¹peciálne navrhnutý systém, individuálne prispôsobený potrebám bytu s riadnym opeµovaním.

Navrhovanie dizajnu systémov odsávania prachu je slu¾ba, ktorá by mala by» zadaná dobrej in¾inierske spoloènosti. Pred kanceláriou, alebo skôr jej zamestnancami, sa bude zaobera» navrhovaním cesty v centrálnom poriadku, potrebujú porozumie» domu a dosiahnu» podrobné skúsenosti a praktiky. Pre výber vhodných vìtrajících stroje, by mala by» na zaèiatku, aby sa oboznámili so ¹pecifikami výrobného podniku a vykona» prvé kon¹trukèné práce na platforme vnímanie a stanovísk. V¹etko by malo by» viditeµné a obµúbené, aby navrhnutý systém odsávania prachu bol správne naplánovaný v konkrétnej znaèke. Poèas týchto pre-design analyzuje najdôle¾itej¹ie je posúdi» rýchlos» vzduchu v byte zneèistené, je potrebné dodr¾iava» vo vý¹ke výmen vzduchu v súlade s pravidlami sanepidu a odhadnú» rýchlos» vzduchu v potrubí, aby sa zabránilo prepú¹»aniu kontaminantov. Ak áno, dobre odhadnú» a prideli» v¹etky potrebné dáta navrhnú» systém odsávania prachu je dobre, ¾e bude vyhliadky plni» svoju úlohu a vyu¾íva svoje kurzy nebude príli¹ veµký. Dobrým spôsobom zneèistenia je viac vháòanie do èerstvého vzduchu haly, rovnako ako zotavenie teplého vzduchu v zime. Výberom správnych zariadení na èistenie a správnych zberaèov prachu sa mô¾e vzduch nielen èisti» a vraca» úplne alebo èerstvý vzduch. Správne navrhnutý systém na zhroma¾ïovanie prachu, ktorý zaviedla personál mana¾mentu továrne, staèí na to, aby ho dal, ulo¾il a vyèistil, aby unikol plneniu a vá¾nym ¹kodám. Vïaka tomuto zariadeniu, a odnímaní v¹etky ventilaèné zariadenie budú ma» tie¾ mo¾nos» stretnú» WIDE svoju hodnotu, a personál sa bude sedie» v bytoch dobre vyèisti».