Odborne kurzy

Nákupný softvér pre spoloènos» èasto zahàòa významné náklady. A nápoj z ekonomiky je hµada» lacnej¹ie alebo dokonca voµné náhrady. Voµné programy èasto nemajú rovnakú funkènos», keï sú zaplatené. Rozdiel medzi nimi sa najèastej¹ie týka podpory problémov, ktoré sa u¾ mô¾u vyskytnú» poèas pou¾ívania.

Platené verzie sa zobrazujú rýchlo a komplexne rie¹ia témy svojich pou¾ívateµov. Pri úspechu bezplatných verzií sa najèastej¹ie budeme zaobera» voµným rie¹ením problémov alebo hµadaním pomoci pre nový typ fór, ktoré zdru¾ujú pou¾ívateµov daného softvéru. Problém vynalo¾enia dodatoènej sumy na softvér je posledný výnimoène jemný, ak nie sme jeden, alebo stojí za individuálnu cenu. Mnoho mo¾ností, ktoré daný program pravdepodobne neexistuje v palcoch pou¾ívaných vo va¹ej spoloènosti, ktoré vám poskytnú produkt, ktorého dôle¾itú stránku neodporúèate. V tomto prípade je zaujímavé rie¹enie získa» demo mo¾nos». Enova demo program je pekný príklad takého softvéru. Typ nemusí plati» za jeho predaj, av¹ak je vytvorený s akýmikoµvek obmedzeniami, ktoré nevytvára v ¹irokej verzii. Napríklad dokumenty, ktoré budú vytlaèené pomocou programu envo, budú ma» hlavièku, ktorá bude obsahova» údaje o pou¾ívanej verzii programu. Demo verzia bude navy¹e kúpi», aby sa do databázy pridal obmedzený poèet záznamov. Ale úspech, keï sa podnikateµ rozhodne pre¾i», bude ma» ¹irokú mo¾nos» importova» u¾ vytvorenú databázu bez akýchkoµvek problémov. Takýto výstup je obzvlá¹» priateµský pre deti a malé podniky, ktoré nechcú priná¹a» obrovské náklady na softvér, od ktorého nemô¾u úplne ¾i». Demo verzia tie¾ umo¾òuje voµný kontakt s technickou podporou výrobcu softvéru.