Odborna priprava v oblasti bezpeenosti a ochrany zdravia pri praci

Najèastej¹ou príèinou nehôd je nedodr¾iavanie predpisov o bezpeènosti a ochrane zdravia a nadmerný spech pri vykonávaní èinností. Èasté zdravotné a bezpeènostné ¹kolenia pre hostí odstraòujú veµa nepríjemností z èinov ka¾dého majiteµa. Existujú príslu¹né nástroje a nástroje a nástroje v oblastiach ohrozenia bezpeènosti a bytia.

Ex prístroje sú výrobky so ¹pecifickým oznaèením ochrany proti výbuchu, ktoré sa pou¾ívajú na nástroje a ochranné systémy popri ich súèastiach a podzostavách. Zariadenia s týmto pojmom sú obzvlá¹» dôle¾ité v baníckom pracovnom zdru¾ení, distribútorovi na èerpacej stanici, zamestnancov rôznych tovární a po¾iarnych zborov. Je dôle¾ité, aby osoby vykonávajúce výbu¹né nebezpeèenstvo v oblasti mali by» na to urèené. Normy pre tieto nástroje vyplynuli zo zavedenia smernice ATEKS do Poµska, èo je informácia o „novom rie¹ení“, v ktorej sa definujú po¾iadavky na výrobcov, pokiaµ ide o elimináciu potenciálnych hrozieb pre produkt pred jeho vstupom.Pou¾itie zlých zariadení, lacné náhrady pre ázijské spoloènosti je poru¹ením noriem zdravia a bezpeènosti. Iba nádoby s predpísanými normami PN-EN 60079, PN-EN 13463 a ich deriváty spåòajú po¾iadavky ochrany proti výbuchu.Pre zariadenia existujú znaène teplotné triedy a ka¾dý z nich súvisí so zapálením alebo tavením urèitých látok. Posledné znaèky sú tie¾ T1 - 450 ° C, T2 - 350 ° C, T3 - 200 ° C, T4 - 135 °, CT5 - 100 °, CT6 - 85 ° C. Súvisia najmä so vznietením uhoµného prachu - 150 ° C, pre ktorý je zariadenie a¾ do teplotnej kategórie T4. Najvy¹¹ia teplota 450 ° C je urèená pre zariadenia, v ktorých je odstraòovanie jemných èastíc odstránené (pre tesnenie alebo vetranie za predpokladu, ¾e v znaèení zariadenia bude usporiadaná urèitá maximálna povrchová teplota. Pamätajte, ¾e uhoµný prach je i sadzami, tak¾e v¾dy dodr¾iavajte zdravotné a bezpeènostné normy.