Navod na rezanie

Kapusta patrí medzi najodkaznej¹ie zeleniny. Má niekoµko zdravých a posilòujúcich vlastností, ako sú: vitamíny z línie B, vitamín C, A, E, K. Rovnako ako vápnik, draslík, horèík, kyselina listová. To je dôvod, preèo stojí za to ma» prísadu na zber kapusty, ktorá uµahèí prípravu jedál. Krájaè zàn umo¾òuje reza» kapustu v blesku, ktorý bude vykonaný na prípravu iného typu ¹alátov a ¹alátov, rovnako ako teplé jedlá.

Pri príprave obrovskej dávky kapusty na okyslenie je potrebná rezaèka kapusty. Odobratá a strúhaná kapusta je vytvorená v èastiach vo vhodnej nádobe, napr. Suda. Jednotlivé úlohy sú vrstvené mletými mrkvami, posypané soµou, pridávajú sa bobkový list a korenie. Takto usporiadaná kapusta, zaistená a naplnená vpredu, je fermentovaná a okyslená. Po okyslení je dôle¾itou súèas»ou bigosu, kapustových polievok a ¹alátov. Szatkownica funguje dobre v zariadeniach na kongregáciu, v re¹tauráciách alebo ako malý kúsok vybavenia v domácnostiach, kde ka¾dý deò doká¾eme nakrája» správne mno¾stvo kapusty, ktoré sa dá zamieri» na priamu spotrebu. Kapusta je zelenina, ktorá je veµmi zdravá. Príkladom je pravdepodobne to, ¾e bráni anémii, zvy¹uje celkovú imunitu tela, lieèi ochorenia kåbov, zabraòuje opuchu. A póza poskytuje vysoký vzhµad vlasov, nechtov a ko¾e. Nedávny výskum ukazuje, ¾e kapusta má schopnos» zabráni» rozvoju rakoviny reprodukèných orgánov, a to aj u ¾ien a mu¾ov. ©peciálne vlastnosti majú extrakt z kapusty, ktorý nielen posilòuje telo, ale aj zlep¹uje chu» do jedla. Treba v¹ak pripusti», ¾e µudia nemô¾u jes» túto zeleninu. ¥udia, ktorí zápasia s chorobami, ktoré nemô¾u tolerova» korenené jedlá, to nemô¾u. & nbsp; Pre veµkú èas» obyvateµstva mô¾e rezaèka kapusty motivova» k tomu, aby ste kapustu vlo¾ili do väè¹ieho rozdielu od domácej ponuky. Je veµmi nepravdepodobné, ¾e dôjde k nízkokalorickému úèinku.