Narodna bezpeenos 1 2011

Dobré pracovné podmienky vytvárajú riziko výbuchu, èo predstavuje veµa vá¾neho ohrozenia µudského zdravia a trvanlivosti. S cieµom zní¾i» riziko hroznej havárie Európska únia získala úèinnos» smernice o ochrane pred výbuchom 30. júna 2003. V ïal¹om uvádzame príklady ¹túdií atex.

Èo presne je atex?Podµa tajomne znejúceho konceptu ATEX z francúzskeho jazyka Atmosphere Ecplosible existujú dve veµmi vá¾ne smernice EÚ, ktoré pracujú proti ochrane proti výbuchu. Prvým z nich je preto informácia 94/9 / ES - ATEX 100a, ktorá stanovuje po¾iadavky na vstup do nákupu zariadení, ktoré budú vykonáva», ochraòova» a riadi» to, èo sa bude pou¾íva» na úèely mimo potenciálne výbu¹nej atmosféry a strojov a ochranných systémov s aplikáciou v potenciálne výbu¹ných atmosférach.

Výrobca zverejnením znaèky CE na materiáli vyhlasuje, ¾e tento materiál spåòa v¹etky po¾iadavky smerníc, ktoré získa, inými slovami nové rie¹enie. V zmysle urèenia, èi daný výrobok spåòa po¾iadavky smerníc nového prístupu a pravdepodobne ponechá znaèku CE na òom, vzniká posudzovanie zhody. Smernice o novom rie¹ení regulujú riziká, ktoré musí výrobca nájs» a zbavi» sa pred uvedením výrobku na trh.

Druhá smernica 1999/92 / ES - ATEX 137 je obzvlá¹» charakteristická pre problém videnia zamestnancov závodu, v ktorom sa mô¾e vyskytnú» potenciálne výbu¹né prostredie. Jeho princípy sa vz»ahujú na bezpeènostné a zdravotné kontroly ka¾dej ¾eny, ktorá prezentuje èinnos» a niekedy v teréne.

Kto sú atex výcvik pre?Výcvik ATEX je spojený s ochranou proti výbuchu a princípom ATEX. Aplikujú sa na v¹etkých µudí, ktorí prichádzajú do potenciálne výbu¹ných oblastí vrátane riadiacich pracovníkov, technického personálu a dospelých za dôveru a hygienu knihy v jej celistvosti. Vykonávanie cvièenia je nevyhnutným dôvodom pre splnenie v základnom rozsahu odporúèaní noriem PN-EN 60079-17 týkajúcich sa po¾iadaviek na spôsobilos» pre pracovníkov v oblastiach Ex. Treba spomenú», ¾e výcvik ATEX nie je náhradou za výcvik s hlavnou pomocou, ktorá musí by» vykonávaná samostatne, stojí za to vybera» slu¾by renomovanej spoloènosti, èo mô¾e robi» komplexný tréningový balík.