Lektor nemeckej rady

Práca prekladateµa je mimoriadne jemná a komplikovaná. Najprv vám príde poveda», o èo ide, aký je jej prvý cieµ. Prekladateµ, na rozdiel od okolností, nie je len prelo¾ený. Jeho prvým cvièením je komunikova» medzi sebou µudia, ktorí slú¾ia rôznym jazykom. Èi ich dáva listami a písomnými textami alebo pomáha v úzkej komunikácii, existujú úplne odli¹né problémy. Je v¹ak dôle¾ité uvedomi» si poslednú, ¾e jednoducho komunikuje plus a koniec svojho podnikania je prioritou.

V akom stvorení mô¾e potom tieto páni komunikova» medzi sebou?Po prvé, so stabilitou sa bude pravidelne uèi», ¾i». Po druhé, budú existova» rovnaké písomné chápania, ktoré sa vykonávajú bez prítomnosti komunikujúcich osôb alebo subjektov.

Ïalej ide o rozlí¹enie medzi typmi osobných a priamych prekladov. Súèasné a konzekutívne interpretácie nájdete tu.

Súèasné interpretácie sa nazývajú tie, ktoré prebiehajú paralelne s prelo¾eným textom. V súèasnosti existuje vyhlásenie jednej osoby a v poslednej dobe je tu aj reè tlmoèníka. Èasový posun je iba základný a trvá iba èasový úsek, ktorý pomáha prekladateµovi získa» obsah reèi.

Druhá èas» prekladu je po sebe nasledujúcom tlmoèení. A samozrejme budeme nazýva» konzekutívne tlmoèenie tých, ktoré sú prijaté "kus po kúsku". Reèník dáva zlomok svojej pozornosti, potom prestane prekladateµ prelo¾i» túto fázu. Prekladateµ mô¾e v priebehu prejavu robi» poznámky, pamäta» si, ¾e pre mnoho ïal¹ích typov kódova» to, èo je dôle¾ité z pozornosti. Najdôle¾itej¹ia vec je v¹ak to, ¾e tieto obrany sú múdro a dobre zamý¹µané a ponúkajú predov¹etkým obsah, zmysel, význam a nereprodukujú slová presne.