Krajae sk370

V¹etci milujú tradièné poµské problémy s dôle¾itou, zbernou kapustou na vlastnú ekonomiku. Vo vz»ahu k regiónu alebo preferenciám mô¾e by» problém zlo¾ený z novej kapusty. Tradièné bigos pozostáva z kvasu a sladkej kapusty, ktoré sa zmie¹ajú. Av¹ak niektorí to robia z kvasu alebo z jedného sladkého. Chcem to a len takého druhu.

Kapusta by mala by» veµmi jemne nakrájaná, preto¾e to bude ma» len veµkú chu». Samotný nô¾ mô¾e by» »a¾ké robi». Stojí za to kúpi» v obchode v rezaèky kapusty. Sú jednoduché a pre tie isté mimoriadne u¾itoèné a veµmi pomáhajú pripravova» jedlá z kapusty. Je pravda, ¾e má známy rozmer, ale to isté je malé, preto¾e vytvára pohodlie. Typický krájaè je vyrobený z be¾ného dreva a èepele. Pri pou¾ívaní sa musíme postara» o prsty, preto¾e jeho èepele sú veµmi dobré. A pri be¾nom pou¾ívaní by sa nemalo niè také sta». Jeho pou¾ívanie existuje ú¾asne jasné, s výnimkou toho, ¾e by si ho mal ka¾dý vytvori».Okrem kapusty potrebuje dobrý bigos aj iné mäso, tj ¹unku, klobásu, slaninu alebo nové, ktoré sa mu páèia. Stále potrebujeme korenie. Pepper a soµ budú perfektne zbiera» v tomto prípade. Stojí tie¾ za zmienku banda listov, ktoré nájdu vôòu z ná¹ho problému. Mô¾ete tie¾ prida» huby a huby na gulá¹, aj keï nie sú potrebné. V¹eobecne platí, ¾e bigos má silu kvality a v ka¾dom dome sa predpokladá v novom druhu a chutí inak. Okam¾ite dajte mäso do hrnca na varenie s kapustou a inými prísadami alebo peète alebo sma¾te vopred. Iba potom ich dajte zvy¹ku jedla. Bigos by mal by» varený asi 40 minút, aby sa nespálil. Pri varení v kuchyni dostanete celú arómu z hrnca. Mô¾ete urýchli» varenie pomocou tlakového hrnca. Vïaka nemu skonèíme bigos a v¹etka aróma bude pre nás, ale nebudeme utiec». Bude to na¹e jedlo extra chu».Bigos je jedlo, ktoré mô¾eme slú¾i» na nové oslavy. Pre skutoèné, narodeniny, alebo pripravi» pre turistov. Ka¾dý vie tie¾, ¾e bigos chutí súhlas na ïal¹í deò po tom, èo bol vyrobený.