Krajae hendi 195

V obchodoch av domácnostiach je èasto potrebné nieèo rozreza» na tenké, tenké plátky. To platí najmä pre v¹etky studené mäso, syry a chlieb, ale je mo¾né, ¾e krájaè sa pou¾íva a na ïal¹ie úèely, ako dôkaz na rezanie zeleniny alebo výrobkov, keï ich potrebujeme v tenkých plátkoch.

V závislosti na tom, èo musím nakrája» na krájaè, je usporiadaný v ¹peciálnej èepeli - dobrej alebo zúbkovanej. Zúbkované údaje sú urèené na krájanie chleba, èo vám umo¾òuje jednoducho "uhryznú»" do svojej organizácie a pridáva» dokonca aj plátky, aj keï rezáte mäkký, èerstvý chlieb. So zmenou, pokiaµ ide o mäso a syry, nás obzvlá¹» zaujímajú dlhé, dokonca aj plátky, ktoré sa toèia rýchlo a bez vedomého úsilia. K poslednému objektu pou¾ívame krájaè s µahkým, ale veµmi úèinným okrajom, ktorý sa dokonale vyrovná so zdravými i veµmi priateµskými mäsami a syrmi.

Krájaè Maga 310p je precízny rezací stroj, obzvlá¹» odporúèaný pre re¹taurácie a obchody. Je poslaný výrobcom z dôvodu svojej vysokej trvanlivosti a jednoduchosti pou¾itia. Vïaka týmto hodnotám sa mô¾e ka¾dý po poèiatoènom tréningu z oddelenia dôvery a hygieny práce priblí¾i» k tvorbe pomocou krájaèa a poskytnú» na¹im klientom údené mäso alebo syr nakrájaný na jednoduché plátky. Krájaèe dobrých znaèiek vám umo¾nia vysporiada» sa s krájaním veµkých mier studeného mäsa alebo syrov s malým príspevkom knihy a silou zamestnanca. Taký krájaè v obchode výrazne ¹etrí èas, ktorý bol raz venovaný rezaniu krájaných výrobkov. Okrem toho, krájaèe vïaka nastaviteµnej hrúbke náplasti, umo¾òujú reza» hrubé, dokonca rezané, alebo nareza» údené mäso na tenké, takmer transparentné plátky, keï je nútený do modelu pre surové ¹unky, ktoré silno jedia v plátkoch hrúbky tkaniva.