Krajae esa 62 sr

Rezanie syra sa pova¾uje za triviálnu zále¾itos», ale skúsenosti predajcov v obchodoch so syrmi na hodnote sa pripravujú poveda» takmer ka¾dý druhý. Syry majú v závislosti od druhu odli¹nú konzistenciu. Existujú tvrdé syry, aký druh krájania musíte ma» veµa energie pre, ale aj veµmi mäkké syry, dokonca aj lepenie na veµkos» no¾a, aj keï je to potom nô¾ navrhnutý striktne na rezanie syrov. Posledným je, ¾e povrch no¾a je zneèistený hrubým syrom, ïal¹ie rezy je èoraz »a¾¹ie reza» presne, bez po¹kodenia ¹truktúry syra.

Choco Lite

Èo potom mo¾no urobi» pre µudí zarábajúcich peniaze v podnikoch, ktoré ka¾dý deò èasto musia reza» rôzne druhy syrov na malé rezy pre svojich vlastných u¾ívateµov? Po prvé, musia ma» dobrý krájaè. Krájaè ma-ga je výsledkom oveµa ¹ir¹ej hodnoty, urèenej na rezanie syrov v¹etkých druhov. Má veµmi jemnú èepeµ, ktorá len narezáva syr a odstrihuje z neho tenké, jemné rezy, bez ohµadu na konzistenciu tohto syra. To dokazuje, ¾e tento krájaè má v zlom období viac syra bez toho, aby bolo potrebné utiera» povrch èepele malými plátkami. Je veµmi dobré v¹ade tam, kde je potrebné v krátkom èase rozreza» nespoèetné mno¾stvo syrov rôznych typov, najmä v skladoch. Sme v¹ak stále viac ochotní rozhodnú» sa, ¾e si kúpime krájaèku pre rodinné domy, preto¾e sa ukazuje, ¾e sme veµmi ochotní prija» opatrenia, ktoré sú potrebné a ktoré nám vytvárajú veµa problémov.

Dnes, namiesto nákupu syra na krájané, si mô¾ete kúpi» svoj vlastný krájaè syrov, a ka¾dý deò plást ako veµa plátkov syra, ako budete potrebova» z akéhokoµvek domu syra! Je to v¹etko, èo sa týka energie a samotného syra, preto¾e ten, ktorý sa dr¾í v perspektíve celého bloku, bude pokazi» oveµa pomal¹ie ako syr nakrájaný na dlhé rezy v obchode.