It system pre nemocnicu

Mnohé z na¹ich vlastných spoloèností sa ¹pecializujú na predaj a zostavovanie IT systémov pre prevádzku cateringových a hotelových a stravovacích zariadení. Vo vz»ahu k spôsobu podnikania existujú rie¹enia pre malý byt, ako aj pre väè¹í re»azec re¹taurácií. Výstupy budú vzájomne zdieµané vo vz»ahu, alebo sa budeme zaobera» & nbsp; kaviareò, pizzeria, hotelová re¹taurácia a rýchly servis. Gastronomické systémy sa te¹ia stále väè¹ej obµube. Menej a menej èasto mô¾eme s gastronomickým prvkom, ktorý nemá softvér na podporu predaja.

Jednou z najmodernej¹ích & nbsp; aplikácií pre správu stravovacieho bodu je POS systém. Vo veµkých poµských mestách existuje sie» autorizovaných zástupcov. A ponúkajú slu¾by a slu¾by pre obidve poµské jednotky, kedy a tie, ktoré pod individuálnou ¹truktúrou alebo fran¹ízou majú veµa gastronomických problémov v celej na¹ej oblasti.

Tu je príklad modelu IT infra¹truktúry pre cateringovú spoloènos»:

Je navrhnutý tak, aby umo¾òoval modulom komponentov poskytnú» u¾ívateµovi maximálne výhody. Ich integrácia a umiestnenie v celej databáze zvy¹uje efektivitu, zlep¹uje kvalitu zákazníckych slu¾ieb, uµahèuje oznamovanie a poèítanie jednotky bez ohµadu na to, èi ide o jedineènú re¹tauráciu alebo re»azec re¹taurácií.

V tomto kroku sa spoloènos» zámerne neuvádzajú na aké plány sa spoliehame návrh urèené zamý¹µaného príjemcu. Predpokladajme, ¾e výstup je podporovaný kombinovaným systémom, ktorý je jednak podpora je skratka pre èiarové èa¹níkov alebo keï je plný, a skladového hospodárstva. V závislosti na podnikateµský nápad vie pracova» s terminálnym dotyk, a dokonca s èítaèkou magnetických kariet, voucherov èa¹níkov, váha, tlaèiareò, úèty a úèty, fi¹kálne tlaèiarne, zásuvky, nápojový dávkovaè, atï V¹etko be¾í pod operaèným systémom MS Windows, sie» malých alebo na rovnakom mieste, za pou¾itia ¹tandardnej PC hardware.