Iphone baterku

V oblastiach ohrozených výbuchom sa na èítanie pou¾ívajú atexové svietidlá. Majú predov¹etkým nerozbitné ¹o¹ovky, ako aj vodotesné a odolné puzdro. Majú proti¹mykovú gumu na èelenkách.

Horák atex svieti rozptýleným alebo zaostreným svetlom. Zvyèajne je vybavená nejakou bielou diódou, jednou zelenou a dvomi èervenými.Tieto baterky mô¾u by» manuálne. Sú ekonomické a diódy emitujú rozptýlené svetlo. Kon¹trukcia je vyrobená vo forme, ktorá chráni proti prevráteniu na ¹ikmých plochách. Je prachotesný a vodotesný. Tam je tie¾ pokles dôkaz z vysokých vý¹ok. Jej show èas je asi 9 hodín, a tie najsilnej¹ie mô¾u svieti» a¾ 45 hodín.Vïaka upevnenej rukoväti sa dá upevni» na opasok alebo sluèku na opasok.Rôzne typy bateriek atex sú vnútorne bezpeèné baterky. Maya telo je vyrobené z polyméru, ktorý je istý pre najviac konkurencieschopné chemikálie. Má dve ohniská svetla obsiahnuté v samotnom puzdre. Je dôle¾ité ich pou¾íva» samostatne alebo úplne.Na hlavu je umiestnená dióda, ktorá vy¾aruje bohatý a sústredený prúd svetla. Dve diódy umiestnené na tele emitujú veµmi µahké, rozptýlené svetlo. Telo je necitlivé aj na najväè¹ie otrasy alebo pády.Tento horák je dva primárne spínaèe so sebou, prièom jedna funkcia je vykonáva» baterku a druhý pre nastavenie osvetlenia svetlo.Pamätá si batériu a nabíjaèku, aj sie»ové a automobilové káble.Ïal¹ím typom svietidiel sú µahké polykarbonátové baterky. Je usporiadaná v malej svetlej dióde, ktorá vy¾aruje permanentný a zaostrený lúè svetla. Vytvára ¹irokú ¾iaru a zakúpi letmý pohµad na cieµ cesty do 150 m. Vybavený rôznymi spôsobmi, rukovä»ami, vïaka ktorým je dôle¾ité, aby boli prilby, keï a po¾iarne prilby, záchranné alebo priemyselné.Ïal¹ím typom bateriek typu atex sú tie, ktoré sa uvádzajú do prevádzky v oblastiach ohrozených výbuchom plynov a prachu.Tak¾e sú tu malé baterky, väè¹inou èervené, vyrobené z plastu, ktorý vedie elektrinu. Priná¹ajú pomoc proti elektromagnetickému a rádiovému ru¹eniu a tie¾ proti elektrostatickému výboju.Hrd baterky presne reprodukujú farby daného objektu, majú okam¾ité alebo nepretr¾ité svetlo.