In vitro oplodnenie

In vitro oplodnenie zahàòa kombináciu vajíèok a spermií mimo tela ¾eny. In vitro páry, ktoré sú zosobá¹ené alebo v neformálnych vz»ahoch, mô¾u vyu¾íva» in vitro aktivity.Indikácie in vitro sú:1. zní¾enie parametrov spermií (bez ohµadu na dôvod,2. neschopnos» indukova» ovuláciu,3. ob¹trukcia vajíèkovodov,4. endometrióza,5. zlyhanie pri pou¾ití nových foriem asistovanej reprodukcie,6. Neschopnos» urèi» príèiny neplodnosti.In vitro klinika v Poµsku je najvhodnej¹ou klinicou v Poµsku pre neplodnos».Priebeh lieèby je rozdelený na okamihy strún.Prvá náv¹teva je potrebná pre oboch partnerov, mala by sa vykona» v¹etky lekárske doklady lieèby neplodnosti. Na takejto náv¹teve sa uskutoèní lekársky dotazník a vy¹etrenie ¾eny. Mu¾ dostane odporúèanie pre citlivé vyhµadávanie.Pri druhej náv¹teve lekár zvolí techniku oplodnenia in vitro na platforme výsledkov výskumu. Ak chce tento formulár, zadá ïal¹iu podrobnú skúsenos».V ïal¹ej väè¹ine musí ¾ena podstúpi» hormonálnu stimuláciu. Návrhom tohto postupu je nárast poètu dospelých oocytov. Doktor objednáva ultrazvuk a kontrolu, na platforme týchto výsledkov sa urèuje dátum zberu oocytov na oplodnenie in vitro.V ¹peciálny deò sa pacient umiestni na kliniku spôsobom. Vyskytuje sa asi 15 minút pod anestéziou. A partner sa tie¾ zavádza na kliniku v podobe uvedenia spermií do najpriornej¹ieho interiéru na klinike.V laboratóriu sa ¹es» zo v¹etkých zhroma¾dených oocytov zhroma¾ïuje spermiou. Týmto spôsobom vznikajú embryá.Oplodnené oocyty sa nachádzajú v inkubátore, kde sa nachádzajú priaznivé podmienky.Jedno alebo dve embryá sa odli¹ujú od hnojenia a dostávajú sa do maternicovej dutiny, aby som tam mohol hniezdi».Pacient po oplodnení musí vies» pokojný spôsob ¾ivota. Podáva sa viac sexuálnej abstinencie a¾ do vykonania tehotenských testov. Po 12 dòoch sa pacientka prezentuje na klinike vo výskumnom projekte urèujúcom hladinu HCG, ktorá potvrdzuje tehotenstvo.