Ikea rozvojova strategia

Catch Me, Patch Me!

Subiekt Ignacy Rzecki mal v¹etko svoje podnikanie zapísané do cache. V tom, v ktorom spôsobil predajné záznamy. Jeho podnikanie v¹ak nebolo len výrobkami a výrobkami, ako dôkazom malého veµkoobchodu s automobilmi, kde samotné brzdové kotúèe mô¾u by» niekoµko desiatok druhov. Písanie v notebooku nevyrie¹i problémy tohto obchodníka, najmä ak èerpáme z veµmi dobrej techniky skladovania, èo je vysoký sklad. Ako sa s takouto situáciou zaobera»?

Comarch, jeden z najzdrav¹ích vývojárov softvéru na domácom trhu a skladový program, ktorý poskytuje, prichádza s radou. Toto je jedineèné a veµa pokroèilého softvéru erp, èo uµahèuje zaznamenávanie ulo¾ených materiálov a ovocia. Po¾aduje sa o dva moduly - Comarch WMS Management a Comarch WMS Warehouse, ktoré fungujú hladko a spoloène predstavujú skvelé rie¹enie pre prevádzku skladu s vysokou zátokou.

Prvý modul je základom projektu a zabezpeèuje vytvorenie digitálnej verzie èasopisu. Takáto elektronická ¹truktúra presne zodpovedá jej aktuálnej verzii, umo¾òuje priestor pre jednotlivé produkty, regály a dokonca aj dopravné prostriedky, ako sú palety. Mô¾eme vytvori» dispozície pre skladateµov, definova» základné hodnoty a obrovské stavy, urèi» miesta pre urèité tovary. Druhý modul, Comarch WMS Magazynier, je roz¹írením ruky skladateµa. Poskytuje ¹ancu na vystúpenia a podujatia, tlaè potrebných dokumentov a dokonca aj ¹títky. Je to práve dodatok k hlavnej úlohe organizovania, pohybu, nákupu a inventarizácie tovaru. Tento prvok vyu¾íva dispozície organizované zamestnávateµmi, ktoré zjednodu¹ujú celý proces správy skladu.

WMS úlo¾ný program zabezpeèuje plnú integritu s Comarch ERP, ale niektoré prvky obidvoch systémov sú oddelené. Takáto spolupráca v ¹tádiu obchodných dokumentov a nie zdrojových údajov umo¾òuje oddeli» vedenie skladu od úètovných operácií.