Iadny aktivny iau

Spolu so zákonom o DPH je povinnos»ou pokladnice podnikateµ, ktorý prevádzkuje slu¾bu alebo predáva prácu fyzických osôb a poµnohospodárov, ktorí sa zhodujú na pau¹álnej sume. Na úèely roku 2016 mô¾u daòoví poplatníci dodatoène èerpa» z urèitých daòových výhod bez toho, aby museli nadobúda» daòové registre.

Keï¾e neexistuje povinnos» ma» registraènú pokladnicu.Nápojmi z predpisov, ktoré fungujú do konca roka 2016, je ustanovenie, ¾e podnikateµ, ktorého roèné pohyby v predchádzajúcom roku nepresahujú 20 tis. PLN netto, nemá povinnos» evidova» predaj vydávaním daòových príjmov. Pri úspechu spoloèností, ktoré zaèali svoju èinnos» v stanovenom termíne, by mal by» limit 20 tisíc zlotých prepoèítaný v pomere k prvým mesiacom praxe v danom roku.

Pokladòa - kedy zaèa» registráciu predaja.V rokoch 2015-2016 sa v katalógu podnikov, ktoré chcú vydáva» potvrdenky, objavilo viac podnikateµov vrátane autoservisy, ¹pecialisti a zubní lekári, kaderníci a salóny krásy, právnici alebo cateringové spoloènosti, ktoré nám v lietadlách nepomáhajú. S výnimkou gastronomických slu¾ieb sú zvy¹ní podnikatelia povinní okam¾ite vyrovna» predaj prostredníctvom registraèných pokladníc, zatiaµ èo podniky s limitom 20 000 zlotých obratov mô¾u v priebehu 2 mesiacov po prekroèení tohto limitu dosiahnu» hotovos». Táto jediná povinnos» sa v roku 2016 vz»ahuje aj na podnikateµov, ktorí ponúkajú cestovné lístky na osobnú dopravu s mo¾nos»ou plati» ich v ¹peciálnom rie¹ení namiesto hotovosti a podnikateµov, ktorí sa usadili na základe faktúr za slu¾by poskytnuté v mysliach jednotlivcov, ale nevykazovali viac ako 50 roène. faktúry a¾ pre 20 príjemcov.

Bez ohµadu na obrat zákonodarca vytvoril aj katalóg výrobkov, ktorých predaj je tak ¾iadaný, aby boli zdokumentované potvrdením z pokladnice. Uvedené produkty zahàòajú: predaj skvapalnených plynov, motorov a motorov, prívesy a návesy, fotografické zariadenia, materiály z drahých kovov, parfumy, alkoholické nápoje a tabakové výrobky.