Hrozba ohoa v anglietine

Úlohou elektrostatického uzemnenia je zní¾i» riziko výbuchu horµavých látok, èo je prínos elektrostatickej iskry. Je v¹eobecne známy v oblasti dopravy a spracovania horµavých plynov, prá¹kov a kvapalín.

https://neoproduct.eu/sk/atlant-gel-nejucinnejsi-gel-pre-intenzivny-a-dlhy-sex/

Elektrostatické uzemnenie, ktoré pou¾íva inú formu. Najjednoduch¹ie a mierne zlo¾itej¹ie modely sú umiestnené od uzemòovacej svorky a z kábla. Pokroèilej¹ie a technologicky vyspelé sú vybavené ochranou proti uzemneniu, vïaka èomu je mo¾né produkt vyprázdòova» alebo prepravova», keï je uzemnenie dobre pripojené.

Elektrostatické uzemnenia sú zvyèajne u¾itoèné pri nakladaní alebo vykladaní ¾eleznièných a cisternových cisterien, nádr¾í, sudov, takzvaných veµké vrecká alebo prvky procesných zariadení.

V dôsledku plnenia alebo vyprázdòovania nádob rôzneho obsahu (napr. Nádoby sa prá¹ky, granule, kvapaliny sa mô¾e rozvinú» »a¾ká elektrostatický náboj. Zdrojom ich tvorby je pravdepodobne aj mie¹anie, èerpanie alebo striekanie horµavých látok. Elektrické náboje sa vytvárajú kontaktom alebo prenosom jednotlivých èastíc. Mno¾stvo elektrického náboja bude závisie» od elektrostatických vlastností povrchov, ktoré prichádzajú do styku. Výsledok jednoduchého a rýchleho spojenia so zemou alebo nenabitou objekte mo¾no vytvori» krátky prúdový impulz, ktorý sa cítil v tvári iskier.Nedostatoèná starostlivos» o preskoèí iskra mô¾e spôsobi» vznietenie zmesi plynu a vzduchu, èo znamená zlú výbuch alebo výbuch. Elektrostatické uzemnenie "elektrostatické uzemnenie" eliminuje nebezpeèenstvo výbuchu v dôsledku riadenej vypú¹»ania statickej elektriny.